dnes je 18.5.2024

Input:

Obecně k pojmu dluh a pohledávka

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.1
Obecně k pojmu dluh a pohledávka

Mgr. Pavla Krejčí

Dluh a pohledávka

Dluh je právo věřitele na určité plnění vůči dlužníkovi, které vzniká ze závazku (§ 1721 NOZ). Závazek je pak právní vztah mezi minimálně dvěma subjekty, a to dlužníkem a věřitelem.

Na základě tohoto závazku vzniká dlužníkovi povinnost něco vykonat, něco dát, něco strpět nebo se nějaké činnosti naopak zdržet a věřiteli proti tomu vzniká právo na to, aby dlužník svou povinnost splnil. Právo věřitele na plnění nazýváme pohledávkou. Jinými slovy řečeno, povinnosti jednoho účastníka nebo účastníků závazku odpovídají právu ostatních účastníků.

Vznik závazků

Závazky vznikají:

a) Na základě právních jednání, které rozlišujeme na:

  • jednostranná právní jednání – ta spočívají v projevu vůle pouze jedné strany právního jednání; řadíme sem například odstoupení, vzdání se práva, výpověď apod.,

  • dvoustranné právní jednání – jedná se vlastně o obsahově shodný projev vůle dvou stran – dohodu neboli smlouvu,

  • vícestranné právní jednání – jedná se o projev vůle více smluvních stran.

b) Na základě jiných právních skutečností, s nimiž zákon vznik závazků spojuje – např. z titulu porušení právní povinnosti nebo porušení závazku (typicky smluvní pokuta).

c) Ze zákona.

Většina závazků, které vznikají mezi subjekty, je vzájemná – to znamená, že nevznikají účastníkovi právního vztahu pouze práva, ale též povinnosti. Málokdy je právní vztah tvořen pouze jedním závazkem, kdy by jedné straně vznikalo pouze právo a druhé pouze povinnost – naopak ve smlouvách bývá “naakumulováno“ závazků hned několik a každá ze smluvních stran bude mít určitá práva, ale též bude vázána určitými povinnostmi.

Pan Karolínek uzavřel s panem Jakoubkem kupní smlouvu na osobní automobil. Na základě této kupní smlouvy je pan Karolínek povinen uhradit panu Jakoubkovi kupní cenu ve výši 200 000Kč.

Vysvětlení k příkladu:

Povinnosti pana Jakoubka k předání osobního automobilu odpovídá právo pana Karolínka na jeho vydání. Naopak povinnosti pana Karolínka k úhradě kupní ceny odpovídá právo pana Jakoubka na její úhradu.

Pohledávka x dluh

Jak jsem již uvedla výše, je pohledávka právem věřitele na plnění. Dle NOZ je pohledávka nehmotnou movitou věcí (§ 496 a 498 NOZ). Hodnotu pohledávky lze vyjádřit v penězích – má svou cenu. Dluh naopak představuje povinnost dlužníka plnit (něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět). Dlužník ovšem nemá pouze povinnost dluh splnit, na jeho straně je i právo plnit, tedy právo, aby od něj věřitel plnění přijal.

Pohledávka může představovat právo na plnění peněžité nebo nepeněžité povahy.

Dospělost pohledávky

Důležitým pojmem v souvislosti s pohledávkou je také pojem dospělost pohledávky. U peněžitých dluhů se pojem dospělost pohledávky většinou nahrazuje pojmem splatnost. Jedná se o okamžik, kdy dlužník již plnit musí – o nejzazší termín k plnění. Pokud dlužník nesplní pohledávku v okamžiku její dospělosti, pak se dostává do prodlení se všemi důsledky s tím spojenými.

Řádně a včas

Dluh má být především splněn řádně a včas, tedy za podmínek dohodnutých mezi dlužníkem a věřitelem, a pokud dohoda mezi dlužníkem a věřitelem konkrétní podmínky neobsahuje, pak za podmínek stanovených právním předpisem. Dlužník plní dluh na svůj náklad a nebezpečí.

Dlužník je povinen splnit závazek osobně pouze tehdy, je-li splnění závazku vázáno na jeho osobu (např. vytvoření uměleckého díla), nebo v případech, kdy se na tom smluvní strany dohodly.

Pan Jan obdržel od finančního úřadu platební výměr, kterým mu finanční úřad doměřil daň z příjmu fyzických osob. Pan Jan s rozhodnutím úřadu nesouhlasí a chce se proti němu odvolat k nadřízenému orgánu. Za tímto účelem uzavře smlouvu s daňovým poradcem panem Josífkem, který má pana Jana v této záležitosti před finančním úřadem zastupovat. Protože však pan Jan důvěřuje pouze panu Josífkovi, vyhradí si ve smlouvě, že pan Josífek nesmí celou záležitostí pověřit žádnou další osobu a musí všechny úkony vůči finančnímu úřadu činit osobně.

Vysvětlení k příkladu:

Pokud bude smlouva mezi smluvními stranami obsahovat výše uvedené ujednání,

Nahrávám...
Nahrávám...