dnes je 17.7.2024

Input:

Nemocenské

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.15.2.4
Nemocenské

JUDr. Jan Přib

Podmínky nároku

Nemocenské náleží, pokud dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa budou trvat déle než 14 kalendářních dní, tj. od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. V období prvních 14 kalendářních dní budou zaměstnanci zabezpečeni formou náhrady mzdy nebo platu (ve stanovených procentních sazbách) poskytovanou jejich zaměstnavatelem.

Nárok na nemocenské nemá pojištěnec:

  • který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost,

  • kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba (tj. doba, po kterou má být vyplácena dávka) u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů od vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény (nikoliv tedy od 15. dne této neschopnosti nebo karantény). Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, považuje se pro účely podpůrčí doby za den vzniku dočasné pracovní neschopnosti následující kalendářní den.

Vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (nikoliv karantény), započítávají se do podpůrčí doby též doby všech předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti a pojištěná činnost (tj. výkon zaměstnání) netrvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti. U zápočtů předchozích dočasných pracovních neschopností nemá vliv to, zda dočasná pracovní neschopnost je následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Zaměstnanec v pracovním poměru byl uznán dočasně práce neschopným od 1. června 2024. Před tím byl dočasně práce neschopným od 2. února 2024 do 9. března 2024. Podpůrčí doba bude při dočasné pracovní neschopnosti vzniklé od 1. června 2024 činit jen 343 kalendářních dnů, neboť od 380 kalendářních dnů se odpočte 37 dnů, po které trvala dočasná pracovní neschopnost v období od 2. února do 9. března 2024.

Podpůrčí doba u poživatelů starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je omezena a činí 70 kalendářních dnů (nemocenské se však vyplácí nejdéle do dne, jímž skončilo zaměstnání nebo jímž skončila pojištěná činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou); tato podpůrčí doba se však počítá od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Tato podpůrčí doba trvá nejdéle do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů. Byla-li podpůrčí doba 70 kalendářních dnů vyčerpána v jednom

Nahrávám...
Nahrávám...