dnes je 18.5.2024

Input:

Návrh na odložení exekuce dle § 54 EŘ a § 266 OSŘ (duben 2010)

1.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4
Návrh na odložení exekuce dle § 54 EŘ a § 266 OSŘ (duben 2010)

Návrh na odložení exekuce dle § 54 EŘ a § 266 OSŘ

 

 

Exekutorský úřad Praha 2,

soudní exekutor JUDr. Jan Skoupý

Ve strouhách 21

120 00 Praha 2.

 

 

č. j. 111EX 1111/09

 

V Praze dne ..................

 

 

Oprávněný: ABC s. r. o.

IČ: 12345678

se sídlem U potůčku 263, Praha 6, PSČ: 160 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123

jednající Milenou Krásnou, jednatelkou společnosti

 

Povinná: Kamila Strnadová

nar. 1. 1. 1979

trvale bytem: U mostu 6, Praha 2, PSČ 120 00

 

 

 

Návrh povinné na odklad výkonu exekuce

podle § 54 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád a § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

 

 

I.

 

Obvodní soud pro Prahu 2 nařídil usnesením ze dne 2. 1. 2009, č. j. 55 Nc 333/2009 ve věci nařízení exekuce oprávněného - obchodní společnosti ABC s. r. o., IČ: 12345678, se sídlem U potůčku 263, Praha 6, PSČ: 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123, jednající Milenou Krásnou, jednatelkou společnosti proti povinné Kamile Strnadové, nar. 1. 1. 1979, trvale bytem U mostu 6, Praha 2, PSČ: 120 00, exekuci vyklizením nemovitosti - bytové jednotky oprávněného č. 9999/1 (byt) umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 9999 v části obce Dejvice, postavené na pozemku parc. č. 2222/45, vše v k. ú. Dejvice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, a to podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, ze dne 1. 10. 2008, č. j. 33 C 333/2008. Na základě tohoto rozsudku je povinná spolu se všemi, kdo s ní bydlí na základě jejího práva, povinna vyklidit předmětnou bytovou jednotku, a to bez náhrady do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

Provedením exekuce byl pověřen Exekutorský úřad Praha 2, soudní exekutor JUDr. Jan Skoupý, se sídlem Ve strouhách 21, Praha 2.

 

Usnesení o nařízení exekuce spolu s Exekučním příkazem ze dne 15. 1. 2009, č. j. 111EX 1111/09 byly povinné doručeny dne 15. 2. 2009.

 

Důkaz: exekuční příkaz

usnesení o nařízení exekuce

 

 

II.

 

Povinná výše uvedenou bytovou jednotku, jejíž vyklizení je předmětem exekuce, obývá spolu se svými dvěma nezletilými dětmi - nezletilou Annou Strnadovou, nar. 12. 3. 2000 a nezletilým Lukášem Strnadem, nar. 4. 5. 2002.

 

Již od vynesení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, ze dne 1. 10. 2008, č. j. 33 C 333/2008 se povinná snažila zajistit pro sebe a své děti, které má v péči, náhradní bydlení. To se jí podařilo dne 25. 2. 2009, kdy uzavřela povinná novou nájemní smlouvu s pronajímatelem panem Ottou Černým, a to k bytové jednotky č. 333/1 (byt) umístěné

Nahrávám...
Nahrávám...