dnes je 14.6.2024

Input:

Nájem nebytových prostor

19.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3
Nájem nebytových prostor

Mgr. Adriana Kvítková

Nájem nebytových prostor tak, jak byl až do konce roku 2013 upraven zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, aktuální úprava civilního práva vtělená do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") nezná, občanský zákoník ostatně ani pojem nebytový prostor jako takový nevymezuje. Následující výklad je proto zaměřen na úpravu nájemní smlouvy nemovité věci včetně nebytových prostor. Nájemní smlouva je upravena v ust. § 2201 až 2234 NOZ, tato obecná ustanovení se použijí na jakýkoli nájem věci nemovité či její části i nezuživatelné věci movité, v dalších ustanoveních (§ 2235 a násl. NOZ) jsou pak zvláštně upraveny nájem bytu a nájem domu k zajištění bytových potřeb nájemce, nájem prostoru sloužícího podnikání a podnikatelský pronájem věcí movitých.

Povinné náležitosti a forma smlouvy

Povinnými náležitostmi nájemní smlouvy je dohoda smluvních stran ohledně předmětu nájmu a dohoda o úplatě za přenechání věci k jejímu dočasnému užívání ve formě nájemného, přičemž výše úplaty smluvena být nemusí. Občanský zákoník nestanoví pro nájemní smlouvu povinnou písemnou formu, postačí dohoda ústní.

Práva a povinnosti smluvních stran

Základními povinnostmi pronajímatele jsou především přenechání věci nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, udržování věci v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata, a zajištění nerušeného užívání věci nájemcem po dobu nájmu. Pronajímatel nemá právo během nájmu o své vůli pronajatou věc měnit.

Nájemce je oproti tomu povinen užívat věc jako řádný hospodář ke smluvenému účelu a platit nájemné. Dále je povinen oznámit pronajímateli závady nad rámec běžné údržby, a to ihned poté, co je zjistí nebo při pečlivém užívání věci zjistit mohl, přičemž běžnou údržbu předmětu nájmu provádí nájemce sám. Nájemce dále musí umožnit pronajímateli v nezbytném rozsahu prohlídku předmětu nájmu, jakož i přístup k němu nebo do něj za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci, a to po předchozím oznámení. Předchozí oznámení není potřeba, pokud má být zabráněno škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Tři měsíce před skončením nájmu musí nájemce v nezbytném rozsahu strpět prohlídku předmětu nájmu novým zájemcem v přítomnosti nájemce a pronajímatele. Pronajímatel je povinen návštěvu nájemci oznámit v přiměřené době předem.

Pronajímatel je oprávněn zadržet movité věci, které má nájemce v pronajaté věci, z důvodu úhrady pohledávky (dluhu na nájemném).

Nájemce má právo na svůj náklad provést změnu věci po předchozím souhlasu pronajímatele, a to písemném, jestliže nájemní smlouva byla uzavřena v písemné formě. Dojde-li změnou

Nahrávám...
Nahrávám...