dnes je 18.6.2024

Input:

Lhůty a doby a přechodná ustanovení

13.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4
Lhůty a doby a přechodná ustanovení

JUDr. Jarmila Štefek

Při účinnosti nového předpisu představuje zpravidla největší komplikaci pro účastníky právních vztahů schopnost rozklíčovat, zda se jejich práva a povinnosti řídí ještě předchozí úpravou, či již úpravou novou, když právní vztah vznikl za trvání předchozí právní úpravy, avšak jsou nuceni řešit určitou záležitost až za účinnosti úpravy nové. Klíč pro řešení těchto situací podávají vždy tzv. přechodná ustanovení, která jsou umístěna v samém závěru právního předpisu. Přechodná ustanovení týkající se lhůt a dob nalezneme v § 3036 a § 3037 NOZ.

Základní pravidla

Podle dosavadních právních předpisů se budou řídit lhůty a doby, které začaly běžet před nabytím účinnosti NOZ.

Společnost A si objednala od společnosti B zboží za několik set tisíc korun, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4. listopadu 2011. Splatnost kupní ceny nastala 4. prosince 2016. Společnost A uhradila pouze část kupní ceny a poté přestala komunikovat. Společnost B podala dne 10. prosince 2014 žalobu na zaplacení zbývající části kupní ceny. Společnost A v řízení podala námitku promlčení s odkazem na ustanovení § 629 NOZ, dle kterého je obecná promlčecí lhůta tříletá. Soud námitku promlčení neuznal, neboť právo promlčeno nebylo. Promlčecí doba totiž začala běžet dne 5. prosince 2011, tedy před účinností NOZ, a proto musí doběhnout podle dosavadních právních předpisů. Protože se jednalo o smluvní vztah mezi podnikateli, bude se aplikovat obchodní zákoník, dle kterého je promlčecí doba čtyřletá, uplyne tak až 5. prosince 2015.

Podle dosavadních právních předpisů se budou řídit lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními předpisy, a to i když začaly běžet až po nabytí účinnosti NOZ.

Pokud by kupní smlouva uvedená v předchozím příkladu byla uzavřena v prosinci 2012 s tím, že splatnost kupní ceny nastala až v lednu 2013, tedy promlčecí lhůta začne běžet již za účinnosti NOZ, přesto bude promlčecí doba čtyřletá podle obchodního zákoníku, a to z toho důvodu, že práva a povinnosti z kupní smlouvy se budou řídit podle dosavadních předpisů platných v době uzavření kupní

Nahrávám...
Nahrávám...