dnes je 18.6.2024

Input:

Kvitance

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1
Kvitance

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava kvitance je obsažena v § 1949 až 1951 NOZ. Kvitancí se rozumí potvrzení věřitele o splnění dluhu. V případě, kdy věřitel přebírá od dlužníka plnění, je dlužník oprávněn od věřitele požadovat vystavení kvitance. V případě, že by věřitel potvrzení nevydal, je dlužník oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním, plnění odepřít, a to až do doby, než mu bude kvitance vydána.

Náležitosti kvitance

V kvitanci musí být uvedeno:

  • jméno dlužníka i věřitele,

  • předmět plnění,

  • místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn.

Forma kvitance

Byť zákon nevyžaduje výslovně písemnou formu kvitance, domníváme se, že vzhledem k tomu, že stanoví, co vše musí být v kvitanci uvedeno, musí být kvitance vydána ze strany věřitele písemně. Jen tak může navíc plnit svou funkci potvrzení o splnění dluhu.

Dlužník není povinen žádat o vydání kvitance, jde pouze o jeho právo. Pokud o vydání kvitance nepožádá, věřitel ji nemusí vydat.

Vydání kvitance na jistinu

V případě, že je kvitance vydána na jistinu, má se za to (jde o vyvratitelnou právní domněnku), že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. Na to je třeba si dát pozor a v případě, že příslušenství nebylo ještě splaceno, je třeba to v textu kvitance výslovně uvést.

Posílení důkazní pozice

Kvitance slouží jako důkazní prostředek o tom, že dlužník svůj dluh vůči věřiteli splnil. Kvitance ale nezakládá nevyvratitelnou právní domněnku o tom, že byl dluh splněn. V případě, že mezi dlužníkem a věřitelem následně vznikne spor o to, zda byl dluh splněn, mělo by mít předložení kvitance v soudním sporu za následek posílení důkazní pozice dlužníka.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 2670/98 ze dne 10. 10. 2000

Důkazní břemeno ohledně určitých skutečností zatěžuje toho účastníka, který tyto skutečnosti tvrdí a vyvozuje z nich pro sebe příznivé právní důsledky. Pokud se věřitel domáhá splnění dluhu, je na něm, aby prokázal vznik splatné pohledávky vůči dlužníkovi; pokud bylo prokázáno, že taková pohledávka skutečně vznikla, může se dlužník bránit tvrzením, že tato pohledávka již zanikla. Důkazní břemeno ohledně existence právních skutečností, které měly za následek zánik dluhu, leží na dlužníkovi. Důkazem významným pro posouzení, zda došlo ke splnění dluhu, je písemné potvrzení o zaplacení dluhu (kvitance). ... Kvitance je tedy důkazem o tom, že věřitel prohlásil, že dlužník splnil dluh v kvitanci uvedený a že na splnění zaplatil částku tam označenou. Zda toto prohlášení dostačuje ke skutkovému zjištění, že k plnění skutečně došlo, posoudí soud v rámci volného hodnocení důkazů. Pouhé popírání ani nepodložené zpochybňování kvitance nemůže mít za následek oslabení její důkazní síly.

Kvitance součástí smlouvy

Kvitance může být obsažena již ve smlouvě, tedy nemusí jít nutně o

Nahrávám...
Nahrávám...