dnes je 14.6.2024

Input:

Konkurs - Vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.2
Konkurs - Vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem

JUDr. Jolana Maršíková

Konkurs - Vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem

X.Y

(řádné označení adresáta – věřitele dle § 103 odst. 1 IZ, u procesně zastoupeného věřitele též označení jeho zástupce, jemuž bude vyrozumění doručeno)

Vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka .............................. (řádné označení dlužníka) vedeného u .............................. (označení insolvenčního soudu) pod sp. zn. .............................., ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek usnesením čj. ................. ze dne ................. (jestliže o úpadku a o konkursu bylo rozhodnuto odlišnými usneseními, nutno specifikovat každé zvlášť), Vám podepsaný ustanovený insolvenční správce tímto sděluje, že při přezkumném jednání, které se konalo dne ................. a kterého jste se nezúčastnil, bylo popřeno pořadí této Vaší přihlášené vykonatelné pohledávky:

pohledávka uplatněná přihláškou ze dne ... evidovanou pod .............. (uvést označení přihlášky P1, P2 atd.)

  • - výše přihlášené pohledávky: ..............
  • - důvod pohledávky uvedený v přihlášce: ..............................
  • - pořadí - uplatněné právo na uspokojení ze zajištění: .............................. (jeho specifikace; v případě pohledávky, u které je dle § § 166 věty druhé IZ uplatněno právo na uspokojení pouze ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty a která tak nesměřuje vůči dlužníku, je třeba uvést v rámci výše a důvodu pohledávky i příslušnou třetí osobu, vůči které pohledávka s uplatněným zajištěním směřuje).

/V případě vícerých popřených přihlášených samostatných pohledávek je třeba každou z nich takto jednotlivě specifikovat, i kdyby byly uplatněny jednou přihláškou – například jako P1, P2, nebo P1/1, P1/2 atd.; i jednotlivé druhy příslušenství pohledávky jsou samostatně přezkoumávaným nárokem/

Popřeno bylo uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky, a to (výběr podle situace):

  • insolvenčním správcem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše nebo )

z důvodu .............................. (uvést důvody popření a to, jaké pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce přísluší).

  • dlužníkem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo

Nahrávám...
Nahrávám...