dnes je 22.9.2023

Input:

Konkurs - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.1
Konkurs - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem

JUDr. Jolana Maršíková

Konkurs - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, případně i dlužníkem

X.Y

(řádné označení adresáta – věřitele dle § 103 odst. 1 IZ, u procesně zastoupeného věřitele též označení jeho zástupce, jemuž bude vyrozumění doručeno)

Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka ………………………… (řádné označení dlužníka) vedeného u ………………………… (označení insolvenčního soudu) pod sp. zn. …………………………, ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek usnesením čj. …..………… ze dne …..………… (jestliže o úpadku a o konkursu bylo rozhodnuto odlišnými usneseními, nutno specifikovat každé zvlášť), Vám podepsaný ustanovený insolvenční správce tímto sděluje, že při přezkumném jednání, které se konalo dne …..………… a kterého jste se nezúčastnil, byla jako nevykonatelná přezkoumána a popřena tato Vaše přihlášená pohledávka:

pohledávka uplatněná přihláškou ze dne … evidovanou pod …..……… (uvést označení přihlášky P1, P2 atd.)

 • - výše přihlášené pohledávky: …..………
 • - důvod pohledávky uvedený v přihlášce: …………………………
 • - uplatněné pořadí - právo na uspokojení ze zajištění: ………………………… (jeho specifikace, bylo-li uplatněno; v případě pohledávky, u které je dle § § 166 věty druhé IZ uplatněno právo na uspokojení pouze ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty a která tak nesměřuje vůči dlužníku, je třeba uvést v rámci výše a důvodu pohledávky i příslušnou třetí osobu, vůči které pohledávka s uplatněným zajištěním směřuje).

/V případě vícerých popřených přihlášených samostatných pohledávek je třeba každou z nich takto jednotlivě specifikovat, i kdyby byly uplatněny jednou přihláškou – například jako P1, P2, nebo P1/1, P1/2 atd.; i jednotlivé druhy příslušenství pohledávky jsou samostatně přezkoumávaným nárokem)

Pohledávka (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky) byla popřena (výběr podle situace):

 • insolvenčním správcem (výběr podle stanoviska správce)

  • - zcela co do pravosti, neboť má za to, že pohledávka: nevznikla – již zcela zanikla – je promlčena (výběr podle důvodu popření),
  • - co do výše …..……… (uvést popřenou část), neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši …..……… (uvést výši správcem uznané částky a důvody popření zbytku),
  • - co do pořadí, neboť popřel uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, a to v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše), z důvodu ………………………… (uvést důvody popření a to, jaké jiné pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce – zcela nebo zčásti - přísluší).
 • dlužníkem (výběr podle stanoviska dlužníka)

  • - zcela co do pravosti, neboť má za to, že pohledávka: nevznikla – již zcela zanikla – je promlčena (výběr podle důvodu popření),
  • - co do výše …..……… (uvést popřenou část), neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši …..……… (uvést výši dlužníkem uznané částky a důvody popření zbytku),
  • - co do pořadí, neboť popřel uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, a to v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše), z důvodu ………………………… (uvést důvody popření a to, jaké jiné pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce – zcela nebo zčásti - přísluší).

Poučení:

Popření pohledávky dlužníkem – na rozdíl od jejího popření insolvenčním správcem - nemá v případě řešení úpadku konkursem vliv na zjištění této pohledávky (nemá popěrných účinků).

(Uvést jen v případě popření učiněného také dlužníkem)

Popření výše pohledávky insolvenčním správcem nemá vliv na její pořadí.

Nahrávám...
Nahrávám...