dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2011

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2011

Mgr. Pavla Krejčí

[Informační povinnost věřitele]

Komentované ustanovení má vztah k § 2010. Podle něj lze dluh zajistit, pokud se třetí osoba zaváže věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovo plnění, anebo dá-li někdo věřiteli nebo ve prospěch věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní. Jistotu pak lze poskytnout zřízením zástavního práva (§ 2012 odst. 1) nebo poskytnutím ručení (§ 2012 odst. 2). Ve smyslu komentovaného ustanovení je tedy tím, kdo dal jistotu, především zástavní dlužník nebo ručitel. Podle našeho názoru jím však může být i osoba, která poskytla zajištění zajišťovacím převodem práva podle § 2040 nebo osoba poskytující finanční záruku podle § 2029. Není důvodu těmto osobám právo na informace odpírat. Komentované ustanovení je ustanovením obecným a vztahuje se na všechny typy zajištění dluhu třetí osobou.

Komentované ustanovení zakládá pro osobu poskytující zajištění právo na informace o zajištěném dluhu. Věřitel je kdykoliv a bez zbytečného odkladu povinen sdělit této osobě na požádání výši své pohledávky vůči dlužníkovi. Věřitel je tak povinen učinit vždy, když ho poskytovatel jistoty o sdělení výše zajišťované pohledávky požádá. Tedy i opakovaně. Žádost může mít jak ústní, tak i písemnou formu.

Pokud tak věřitel neučiní nebo bude poskytovatele jistoty informovat mylně, nemá to vliv na další existenci zajištění. Nesplnění povinnosti věřitele však může zakládat právo osoby poskytující jistotu na náhradu

Nahrávám...
Nahrávám...