dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1998

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1998

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Dosavadní právní úprava

Dosavadní právní úprava výpovědi byla obsažena v § 582 ObčZ, přičemž tato úprava byla použitelná i pro obchodní závazkové vztahy (s výjimkou některých smluvních typů, které měly speciální právní úpravu výpovědi).

Výpověď je jednostranným úkonem, kterým lze ukončit závazek. Vypovědět mohou strany závazek v případě, že si to sjednají nebo pokud to stanoví zákon. Jedním z obecných případů, kdy zákon stanoví, že lze závazek vypovědět, je ustanovení § 1999 NOZ.

V případě, že si strany ve smlouvě možnost výpovědi nesjednají, pak je třeba rozlišovat, zda smlouva byla uzavřena na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.

Pokud smlouva byla uzavřena na dobu určitou, strany si nesjednaly možnost výpovědi a pro daný smluvní typ zákon možnost výpovědi neupravuje, pak závazek vypovědět nelze.

Příklad


Smluvní strany si sjednaly nepojmenovanou smlouvu o poskytování úklidových služeb na dobu dvou let. Smluvní strany si nesjednaly možnost výpovědi. Smlouvu, resp. závazek, nelze po dobu dvou let vypovědět.
V případě, že strany uzavřely:
  • smlouvu na dobu neurčitou,

  • přičemž tato smlouva zavazuje alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti nebo zavazuje alespoň jednu stranu takovou činnost strpět,


platí, že závazek lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

Výpověď je tedy (nedohodnou-li se strany jinak nebo není-li pro příslušný smluvní typ v zákoně obsažena jiná úprava) vyloučena u smluv, které zavazují smluvní stranu k činnosti jednorázové povahy (např. něco dát nebo vykonat, a to i v případě že bylo smluveno plnění ve splátkách). Výpověď je vyloučena i v případě, že se jedna strana zavázala zdržet se určité činnosti a je-li z povahy závazku zřejmé, že povinnost není časově omezena.

Příklad


Smluvní strany uzavřely nepojmenovanou smlouvu o poskytování úklidových služeb na dobu neurčitou. Smluvní strany si nesjednaly možnost výpovědi. Vzhledem k tomu, že smlouva zavazuje poskytovatele úklidových služeb k opakované činnosti a smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, pak lze závazek vypovědět ke konci kalendářního čtvrtletí, a to výpovědí, která musí být podána alespoň tři měsíce předem (tj. v prosinci lze vypovědět smlouvu s účinky k poslednímu dni března následujícího roku).

Příklad


Smluvní strany uzavřely smlouvu o opravě televizoru. Smlouvu nelze vypovědět, neboť jde o závazek jednorázové povahy, ledaže by se strany dohodly jinak.

Příklad


Pan Novák je vlastníkem rodinného domu s výhledem na Pražský hrad. Pan Novák uzavřel smlouvu s panem Novotným, který je vlastníkem sousedního pozemku, ve které se pan Novotný zavázal, že pozemek nezastaví, za což se mu pan Novák zavázal zaplatit úplatu. Smluvní strany se nedohodly na možnosti výpovědi. Vzhledem k tomu, že závazek spočívá v povinnosti zdržet se určité činnosti a z povahy závazku je zřejmé, že tato povinnost není časově omezena, závazek vypovědět nelze.
Výpovědí nedochází ke zrušení

Nahrávám...
Nahrávám...