dnes je 17.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1996

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1996

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Komentované ustanovení upravuje situaci, kdy je na straně dlužníků či věřitelů dána solidarita, přičemž dojde k prominutí dluhu vůči jednomu z dlužníků nebo naopak jedním ze spoluvěřitelů.

Obsahem společného závazku je povinnost více dlužníků témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, tedy všichni jsou dlužníky v celé částce dluhu, nikoliv pouze každý ve své části. V případě společného závazku je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoliv z nich. Jestliže však dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne. Pokud jeden spoludlužník vyrovnal více, než činí jeho podíl, náleží mu od ostatních spoludlužníků náhrada. Právní úprava společných závazků je obsažena v § 1872 až § 1876 (Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně).

Totéž platí pro případ tzv. spoluvěřitelů. Jde o situaci, kdy jeden dlužník má dluh vůči více věřitelům. Základním pravidlem v tomto případě je, že je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a nerozdílně, může kterýkoliv z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první. Právní úprava věřitelů oprávněných společně a nerozdílně je obsažena v § 1877 až § 1878.

V případě, že věřitel dluh prominul jednomu z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně, má prominutí dluhu účinky vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu podílu toho spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn.

Příklad


Pan Novák poskytl zápůjčku ve výši 100.000 Kč svému synovi Karlovi a jeho kamarádovi Petrovi, kteří se zavázali mu zápůjčku

Nahrávám...
Nahrávám...