dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1992 - Odstupné

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.2.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1992 - Odstupné

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zrušení závazku zaplacením odstupného

Smluvní strany si mohou ujednat, že jedna ze smluvních stran je oprávněna zrušit závazek tím, že zaplatí určitou částku jako odstupné. Odstupné je tedy určitá peněžitá částka, kterou se jedna smluvní strana zavazuje zaplatit druhé smluvní straně s úmyslem zrušit závazek.

Podmínky zániku závazku zaplacením odstupného

Aby mohl závazek zaniknout tímto způsobem, musí být splněny následující podmínky:

  • smluvní strany se na tom dohodly,

  • smluvní strany si sjednaly výši odstupného,

  • oprávněná strana zaplatí druhé smluvní straně sjednané odstupné.


Zrušení závazku zaplacením odstupného nastává zpětně od dne vzniku závazku (tedy tzv. ex tunc, od počátku). Vzhledem k tomu, že zrušení závazku má obdobné účinky jako při odstoupení od smlouvy, pak zaplacením odstupného sice dochází ke zrušení závazku, ale toto zrušení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení (pokud již dospěl, tedy je již splatný), práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po zrušení závazku, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. V případě, že byl dluh zajištěn, nedotýká se zrušení závazku ani zajištění.

Příklad


Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem byl prodej 20 ks motorových pil s tím, že se dohodly na termínu dodání za 2 měsíce. Ve smlouvě si sjednaly právo prodávajícího zrušit závazek dodat objednané zboží tím, že prodávající uhradí kupujícímu odstupné ve výši 10.000 Kč, a to až do doby než dojde k plnění ze smlouvy. Prodávající po uzavření smlouvy získal příležitost prodat zboží za výhodnějších podmínek, a proto uhradil kupujícímu sjednané odstupné. Tím došlo ke zrušení závazku a prodávající nemá povinnost

Nahrávám...
Nahrávám...