dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1981 - Dohoda

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1981 - Dohoda

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Dosavadní právní úprava

Právní úprava zániku závazku dohodou stran byla dosud obsažena v § 570 až § 574 ObčZ. ObčZ přitom rozlišoval následující druhy dohod, které vedou k zániku závazku:

  • dohodu o nahrazení dosavadního závazku (tzv. novaci),

  • dohodu o zrušení závazku,

  • dohodu o vzdání se práva a o prominutí dluhu.


V NOZ je úprava zániku závazku rozlišena, když v § 1981 je obsažena dohoda o zrušení závazku, v § 1995 až § 1997 je upraveno vzdání se práva a novace je upravena v § 1902.

Dlužník se může s věřitelem dohodnout, že závazek zaniká (ruší se), aniž by byl zřízen závazek nový. K zániku závazku dochází v okamžiku, který si smluvní strany v dohodě sjednaly. Pokud si takový okamžik nesjednaly, pak závazek zaniká v okamžiku, kdy byla uzavřena dohoda o zrušení závazku.

Podstatou dohody o zrušení závazku (dissoluce) je dohoda stran o tom, že se závazek ruší, aniž by se zřizoval nový. Dohoda o zrušení závazku se uplatňuje zpravidla u dvoustranných závazků, kde si strany mají plnit navzájem. Dohodu o zrušení

Nahrávám...
Nahrávám...