dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1958

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.7.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1958

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Čas (doba), ve kterém je dlužník povinen splnit svůj dluh, bývá smluvními stranami zpravidla sjednán ve smlouvě, a to buď určitou lhůtou nebo určitým dnem. V takovém případě nemusí věřitel dlužníka k plnění vyzývat a dlužník je povinen plnit i bez vyzvání věřitele.

Příklad


Smluvní strany uzavřely smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě pan Novák poskytl panu Novotnému finanční prostředky ve výši 100.000 Kč a pan Novotný se je zavázal vrátit do 20. 5. 2014. Pan Novák nemusí pana Novotného k plnění vyzývat, splatnost dluhu nastane již marným uplynutím sjednané lhůty.
V této souvislosti je ale třeba upozornit na právní úpravu obsaženou v občanském soudním řádu, podle které platí, že žalobce, který měl úspěch s žalobou na plnění, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně sedm dní před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění.

V případě, že si strany nesjednají, kdy má dlužník dluh splnit, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je povinen dluh splnit bez zbytečného odkladu. Slova "bez zbytečného odkladu" je třeba vykládat s přihlédnutím k povaze plnění, místu plnění, dosavadní praxi mezi stranami apod. Jiná přiměřená lhůta k plnění bude nepochybně dána u částky 1.000 Kč a jiná u částky 2.000.000 Kč.

Příklad


Smluvní strany uzavřely smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě pan Novák poskytl panu Novotnému finanční prostředky ve výši 100.000 Kč. Do kdy je musí vrátit, si strany nedohodly. Pan Novák se po měsíci rozhodl, že chce zápůjčku vrátit, a vyzval pana Novotného k vrácení. PanNovotný je povinen zápůjčku vrátit bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu pan Novák vyzval.

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 4746/2008 ze dne 1. 12. 2009

Není-li doba splnění (splatnost) sjednána, ani dohodnut způsob jejího určení, stanoví ji věřitel tím, že plnění po dlužníkovi požaduje, a v takovém případě začíná promlčecí doba běžet dnem následujícím poté, kdy vznikl dluh.
V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch dlužníka, není věřitel oprávněn před sjednaným či stanoveným časem plnění požadovat, ale dlužník je oprávněn plnit svůj dluh kdykoli v tomto

Nahrávám...
Nahrávám...