dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1902 - Novace

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1902 - Novace

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany si mohou dle svých potřeb měnit závazky, které mezi sebou založily, vzájemnou dohodou. Mohou samozřejmě i své závazky zrušit a nahradit je novými, případně vytvářet nové závazky vedle závazků již existujících. To odpovídá plně zásadě smluvní volnosti, na které je postaveno smluvní právo.

První věta ustanovení § 1902 upravuje poměrně stručně institut tzv. privativní novace. Kumulativní novace je pak upravena v § 1902 větě druhé.

Dosavadní právní úprava

Doposud byla privativní novace upravena v ustanovení § 570 a násl. ObčZ a kumulativní novace v ustanovení § 516 ObčZ. Tato úprava se používala i pro obchodní závazkové vztahy, neboť ObchZ neobsahoval zvláštní právní úpravu.

Rozdíl mezi privativní novací a kumulativní novací

Privativní novace nemění obsah původního závazku, ale zrušuje jej tak, že dosavadní závazek nahrazuje závazek nový a dlužníkovi vzniká nová povinnost splnit nový závazek.

U kumulativní novace nedochází ke zrušení původního závazku, ale pouze ke změně původního závazku v dohodnutém rozsahu. Zpravidla půjde o změnu místa plnění závazku nebo doplnění dalších okolností, za nichž se závazek plní. V takovém případě původní závazek nezaniká, ale dochází pouze ke změně jeho obsahu.

Příklad


Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu, na základě které se strana A zavázala předat straně B motorovou pilu, a to v místě sídla strany A, a strana B se zavázala straně A uhradit kupní cenu ve výši 10.000 Kč. Následně se strany dohodly, že motorová pila bude předána v místě sídla strany B. Touto dohodou se nijak neruší původní závazek, pouze se mění místo splnění závazku.

V praxi může rozlišení, zda jde o privativní nebo kumulativní novaci, činit obtíže, přičemž význam tohoto rozlišení může být zásadní zejména z hledisku promlčení a běhu promlčecích lhůt. V dosavadní praxi se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou změny splatnosti závazku. V rozsudku ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. 33 Odo 335/2005 dospěl k závěru, že "dohoda účastníků závazkového právního vztahu o odložení splatnosti dluhu má za následek zánik původního a vznik nového závazku; od splatnosti nového závazku začíná běžet nová promlčecí doba."

Privativní novace

Smluvní strany se tedy mohou dohodnout na tom, že se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým. V takovém případě dosavadní závazek zaniká a dlužník je povinen plnit pouze závazek nový.

Příklad


Společnost A uzavřela se společností B kupní smlouvu, na základě které odebrala od společnosti B zboží za kupní cenu ve výši 100.000 Kč. Společnost A se nicméně dostala do finančních obtíží a nebyla schopná uhradit společnosti B kupní cenu ve sjednané době. Smluvní strany proto uzavřely dohodu o novaci, ve které nahradily závazek společnosti A zaplatit kupní cenu závazkem ze zápůjčky, kdy se společnost A zavázala splácet částku ve výši 100.000 Kč z titulu zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách, spolu s úrokem ve výši 5 % p.a..

Rozsah novace

Dohoda věřitele a dlužníka o novaci se může týkat celého dosavadního závazku, nebo jen jeho části a může se týkat závazku s jakýmkoliv předmětem plnění (peněžitým i nepeněžitým). V případě, že by účelem

Nahrávám...
Nahrávám...