dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1901

1.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1901

Mgr. Pavla Krejčí

[Dohoda o změně obsahu závazků]

Komentované ustanovení vyjadřuje autonomii vůle smluvních stran a jejich smluvní svobodu při změně již existujících práv a povinností. Změnit mohou smluvní strany všechny typy již existujících práv a povinností, tedy jak závazky ze smluv, tak i závazky vzniklé z jiného právního důvodu (např. z deliktů či kvazideliktů). Nemohou však měnit práva a povinnosti, které již zanikly. Změnit se však mohou práva promlčená.

Rozsah změny

Zásady uvedené v tomto ustanovení fakticky vycházejí z obecných zásad uvedených v úvodních ustanoveních NOZ. Tuto změnu nazýváme kumulativní novací. Při kumulativní novaci však nedochází k zániku celého původního vztahu, ale pouze k jeho změně. Změna může spočívat:

  • - v zániku určitých existujících práv a povinností, které se nahrazují právy a závazky novými,
  • - ve vzniku nových práv a povinností vedle práv, která dosud existují

Strany nejsou nijak omezeny v rozsahu dohodnutých změn. Typicky se bude jednat například o změnu místa plnění nebo určité doplnění okolností, za nichž se závazek plní.

Privativní x kumulativní novace

Vedle kumulativní novace zákon zná ještě novaci privativní, kdy dochází k zániku původního závazku – dosavadní závazek dlužníka se zcela nahrazuje závazkem novým; dosavadní závazek zaniká a dlužník je tak povinen plnit pouze závazek nový. Privativní novace se bude řídit § 1902.

Leckdy však bude složité rozlišit, zda se v daném případě bude jednat o kumulativní či privativní novaci. Vždy bude záležet na posouzení vůle účastníků závazkového vztahu. Rozlišení může mít význam například z hlediska promlčení a běhu promlčecích lhůt.

Kumulativní novací bude typicky změna místa plnění nebo určité doplnění okolností, za nichž se závazek plní. V tomto případě původní závazek nezaniká, dochází pouze ke změně jeho obsahu.

Ze sporných případů je třeba se snad podrobněji věnovat změně splatnosti závazku. V případě, že se smluvní strany dohodnou na změně splatnosti závazku, pak se bude jednat o novaci privativní, řídící se § 1902, a nikoli o novaci kumulativní podle komentovaného ustanovení. To má vliv na

Nahrávám...
Nahrávám...