dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1840

JUDr. Jan Rosůlek

[Výjimky z použití úpravy]

V komentovaném ustanovení jsou uvedeny výjimky, na které se neuplatní úprava týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

Ustanovení je transpozicí čl. 3 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU. Výluk je zde však uvedeno méně, než kolik jich obsahuje směrnice. Nejsou zde zařazeny následující výluky ve směrnici uvedené:

  • - smlouvy "jež jsou podle právních předpisů členských států uzavírány za spoluúčasti státního úředníka, který musí být ze zákona nezávislý a nestranný a musí prostřednictvím vyčerpávajícího právního prohlášení zajistit, že spotřebitel smlouvu uzavírá výhradně po zralé úvaze a s vědomím jejího právního dosahu" (ve směrnici je výluka uvedena pod písmenem i))

Podrobnější popis k jednotlivým výlukám v zákoně uvedeným viz níže.

a) smlouvy o poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti a podpora osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci

Dle recitálu č. 29 směrnice: "Sociální služby na jedné straně zahrnují služby pro zvlášť znevýhodněné osoby či osoby s nízkým příjmem a dále služby pro osoby a rodiny, které potřebují pomoc při provádění běžných, každodenních úkolů, a na straně druhé zahrnují služby pro všechny osoby, které mají v určité životní fázi zvláštní potřebu pomoci, podpory, ochrany či povzbuzení. K sociálním službám patří mimo jiné služby pro děti a mládež, služby na pomoc rodinám, rodičům samoživitelům a starším osobám a služby pro migrující osoby. Sociální služby zahrnují služby krátkodobé i dlouhodobé péče, například služby poskytované pečovatelskými službami a služby poskytované v pečovatelských zařízeních, domech či jiných formách bydlení s asistenčními službami."

V českém právním řádu jsou sociální služby upraveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle definice obsažené v § 3 odst. a) se sociálními službami rozumí "činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení".

b) Smlouvy o poskytování zdravotní péče

Dle směrnice jsou vyloučeny smlouvy týkající se zdravotní péče ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2011/24/EU1, dle které jsou zdravotní péčí "zdravotní služby poskytované pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem vyhodnocení nebo udržení jejich zdravotního stavu nebo jejich uzdravení, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků".

c) Smlouvy, jejichž předmětem je sázka, hra nebo los

Dle recitálu 31 směrnice: "Hazardní hry jsou takové hry, které vyžadují peněžité vklady, včetně loterií, hazardních her v kasinech a sázkových her."

V občanském zákoníku je sázka, hra a los upravena v § 2873 a násl.

d) Smlouvy, jejichž předmětem je vznik, převod či zánik práva k nemovité věci a nájem bytu a domu

Ve znění zákona účinném do 6. 1. 2023 toto ustanovení hovořilo pouze o vzniku, převodu či zániku práva k nemovité věci a nájmu bytu. Nájem domu zde nebyl uveden. Pro vyloučení pochybností zde však byl s účinností od 6. 1. 2023 doplněn novelou č. č. 374/2022 Sb.

Nemovitá věc je definována v § 498 odst. 1 občanského zákoníku: "Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá."

Nájem je obecně upraven v § 2201, speciální úprava k nájmu bytu je obsažena v § 2235 a násl.

e) Smlouvy o výstavbě nové budovy a podstatné přestavbě budovy

Dle recitálu 27 směrnice se výluka nevztahuje na přístavby k budovám. Příkladem směrnice uvádí garáže a verandy. Co je však za budovu pokládáno směrnice nedefinuje.

V občanském zákoníku definici pojmu "budova“ také nenalezneme. Definice je však obsažena v § 2 odst. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, dle kterého je budovou "nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí".

f) Smlouvy o finanční službě

Tato výjimka je přidána do zákona až s účinností od 1. 12. 2018 novelou č. 171/2018 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. Ač je tato výjimka obsažena také v čl. 3 odst. 3 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, v občanském zákoníku takto výslovně v minulosti zakotvena nebyla. Většina autorů odborných publikací však vycházela z toho, že finanční služby mají speciální úpravu obsaženou v § 1841 a násl. a obecná úprava se na ně tedy nepoužije. Tato výluka tak existovala i před 1. 12. 2018, jenom nebyla v zákoně výslovně zakotvena.


Dle § 1841 se finančními službami rozumí bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby. Finančními službami je rovněž smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytování investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.

g) Smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, které podnikatel fyzicky dodává do spotřebitelovy domácnosti, do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště formou častých a

Nahrávám...
Nahrávám...