dnes je 30.5.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820

JUDr. Jan Rosůlek

[Sdělení před uzavřením smlouvy]

Komentované ustanovení je částečnou transpozicí článku 6 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Ustanovení se vztahuje na smlouvy, které:

  • - mají být uzavřeny prostředkem komunikace na dálku
  • - mají být uzavřeny mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání

K odst. 1

V ObčZ byly prostředky komunikace na dálku demonstrativně uvedeny v § 53 odst. 1 OZ. Platný občanský zákoník již žádný výčet prostředků komunikace na dálku neobsahuje. Tyto prostředky jsou nicméně uvedeny v důvodové zprávě, přičemž jejich výčet je se zněním starého občanského zákoníku totožný. Prostředky komunikace na dálku dle důvodové zprávy jsou zejména: "neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typová dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou i telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť (např. internet).

Obchodními prostorami se dle recitálu 22 směrnice 2011/83/EU rozumí "prostory v jakékoli podobě (například prodejny, stánky nebo nákladní automobily), které obchodníkovi slouží jako trvalé či obvyklé místo jeho obchodování. Stánky na trhu a veletržní stánky by měly být za obchodní prostory považovány v případě, že tuto podmínku splňují. Maloobchodní prostory, kde obchodník svou činnost provozuje na sezónním základě, například během turistické sezóny v lyžařském či přímořském letovisku, by za obchodní prostory považovány být měly, neboť v nich obchodník svou činnost provozuje obvykle."

Smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory je dle recitálu 21 směrnice 2011/83/EU zejména smlouva uzavřená doma u spotřebitele nebo na jeho pracovišti. Dle § 1828 zákona je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory také, pokud je spotřebitel osloven mimo obchodní prostory podnikatele, ale smlouva je bezprostředně poté uzavřena v jeho prostorách a během zájezdu organizovaného za účelem propagace a prodeje zboží a poskytování služeb.

Spotřebiteli musí být sděleny následující informace:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby

O těchto nákladech je třeba informovat spotřebitele pouze, pokud se odlišují od základní sazby. V případě telefonních hovorů týkajících se uzavřené smlouvy však nesmí být spotřebiteli účtována jiná než běžná sazba.1 Telefonní linku se zvýšenou sazbou podnikatel nemůže provozovat ani v případě, že by vedle ní provozoval i její neplacenou alternativu.2

b) povinnost zaplatit zálohu nebo jinou platbu, je-li vyžadována

Spotřebitel by měl být informován o podmínkách, na jejichž základě by měl hradit zálohu. Měl by být informován rovněž, za jakých podmínek si zálohu podnikatel ponechá, případně jak bude krácena, nedojde-li z důvodu na straně spotřebitele k splnění závazku dle smlouvy. Záloha může být hrazena jak přímou platbou na účet uvedený podnikatelem, tak například zablokováním peněžních prostředků na kreditní nebo debetní kartě spotřebitele.

c) v případě opakovaného plnění informovat o nejkratší době, po kterou bude smlouva spotřebitele zavazovat

Nejkratší doba, po kterou bude smlouva smluvní strany zavazovat může být například v délce výpovědní doby smlouvy. Opakované plnění je plnění, které není vymezeno celkovou výší plnění, ale je vymezeno pouze výší jednotlivých v budoucnu splatných částek (například nájemné).

d) v případě smluv na dobu určitou nebo s opakovaným plnění uvedení ceny nebo způsobu jejího určení

Dle čl. 6 odst. 1 písm e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU lze uvést cenu pouze způsobem, jak bude určena "pokud z povahy zboží či služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem". V ostatních případech by tak cena měla být uvedena pevnou částkou. O situaci, kdy nepůjde stanovit pevnou cenu předem, jde, pokud je cena závislá na budoucím vývoji, který nelze přesně predikovat. Například, pokud je součástí smlouvy inflační doložka.

e) v případě smluv na dobu určitou nebo s opakovaným plnění údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na dodání zboží nebo služby

Ustanovení odkazuje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ve smyslu finančního práva. Do 1. 7. 2018 ustanovení hovořilo pouze o daních a poplatcích. Z důvodu sjednocování terminologie napříč právními odvětvími byl tento pojem zákonem č. 111/2018 Sb. upraven do stávajícího znění.

V závislosti na zvoleném způsobu dopravy je třeba uvést také cenu za dopravu, dodání nebo poštovné. Pokud je nelze stanovit předem, je třeba alespoň uvést, že budou účtovány.

f) v případě, že je možné odstoupit od smlouvy podmínky, lhůtu a postup k odstoupení a připojit také formulář pro odstoupení

Speciální úprava odstoupení od smlouvy je uvedena v § 1829 a následujících. Podnikatel se od této úpravy nemůže odchýlit v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel musí být informován případně i o tom, že mu právo na odstoupení nevzniká (případy kdy nevzniká viz. § 1837).

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Pokud spotřebitel využije svého práva a od smlouvy odstoupí, vrátí mu podnikatel také náklady na dopravu zboží ke spotřebiteli (dle nejlevnější varianty, kterou nabízel). Avšak navrácení zboží zpět podnikateli je již na náklady spotřebitele. Pouze není-li dle tohoto bodu spotřebitel řádně informován, povinnost hradit náklady na vrácení zboží má podnikatel (§ 1832 odst. 3).

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy,

Nahrávám...
Nahrávám...