dnes je 17.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1820

JUDr. Jan Rosůlek

[Sdělení před uzavřením smlouvy]

Komentované ustanovení prošlo k 6. 1. 2023 významnou změnou provedenou zákonem č. 374/2022 Sb., který napříč občanským zákoníkem novelizoval zejména ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Před touto novelou bylo komentované ustanovení vnímáno jako doplnění § 1811, přičemž v § 1811 a § 1820 se prolínala předsmluvní informační povinnost pro "nedistančně" uzavírané smlouvy a pro smlouvy uzavírané distančně a mimo obchodní prostory. Toto řešení mohlo být v některých případech nejasné a matoucí, zákonodárce se proto rozhodl předsmluvní informační povinnost pro smlouvy uzavírané distančním způsobem a mimo obchodní prostory oddělit a upravit samostatně tímto ustanovením.

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Ustanovení se vztahuje na smlouvy, které:

  • - mají být uzavřeny prostředkem komunikace na dálku
  • - mají být uzavřeny mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání

Ve starém občanském zákoníku (40/1964 Sb.) byly prostředky komunikace na dálku demonstrativně uvedeny v § 53 odst. 1 ObčZ. Platný občanský zákoník již žádný výčet prostředků komunikace na dálku neobsahuje. Tyto prostředky jsou nicméně uvedeny v důvodové zprávě, přičemž jejich výčet je se zněním starého občanského zákoníku totožný. Prostředky komunikace na dálku dle důvodové zprávy jsou zejména: "neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typová dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou i telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť (např. internet).

Obchodními prostorami se dle recitálu 22 směrnice 2011/83/EU rozumí "prostory v jakékoli podobě (například prodejny, stánky nebo nákladní automobily), které obchodníkovi slouží jako trvalé či obvyklé místo jeho obchodování. Stánky na trhu a veletržní stánky by měly být za obchodní prostory považovány v případě, že tuto podmínku splňují. Maloobchodní prostory, kde obchodník svou činnost provozuje na sezónním základě, například během turistické sezóny v lyžařském či přímořském letovisku, by za obchodní prostory považovány být měly, neboť v nich obchodník svou činnost provozuje obvykle."

Smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory je dle recitálu 21 směrnice 2011/83/EU zejména smlouva uzavřená doma u spotřebitele nebo na jeho pracovišti. Dle § 1828 zákona je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory také, pokud je spotřebitel osloven mimo obchodní prostory podnikatele, ale smlouva je bezprostředně poté uzavřena v jeho prostorách a během zájezdu organizovaného za účelem propagace a prodeje zboží a poskytování služeb.

Spotřebiteli musí být sděleny následující informace:

a) údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby

Sdělené údaje musí být dostatečně konkrétní, aby šlo dané zboží/služba dostatečně identifikovat. Rozsah popisu vlastností musí být přiměřený průměrnému spotřebiteli. Zákonodárce proto stanoví, že postačí sdělit hlavní vlastnosti. Sdělit veškeré vlastnosti by nebylo ani reálně možné.

b) údaje o své totožnosti,

Článek 6 odst. 1 psím b) směrnice 2011/83/EU výslovně stanoví, že se jedná například o "obchodní jméno". Jménem právnické osoby je její název (§ 132). Obchodním jménem podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku je jeho obchodní firma (§ 423). Podnikatel bez obchodní firmy jedná pod svým jménem, ke kterému mohou být připojeny dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo závod (§ 422).

c) adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle,

Již není vyžadována informace o faxovém čísle, neboť dle důvodové zprávy se jedná o zastaralý prostředek. Dle rozsudku Soudního dvora ze dne 10. 7. 2019 ve věci C-649/17 platí, že: "Uvedené ustanovení neukládá obchodníkovi povinnost, aby zřídil telefonní nebo faxovou linku, nebo si založil novou e-mailovou adresu, které umožní spotřebitelům kontaktovat jej, a vyžaduje, aby sdělil telefonní či faxové číslo nebo svou e-mailovou adresu pouze v případech, kdy tento obchodník již těmito prostředky komunikace se spotřebiteli disponuje (...) musí být vykládán v tom smyslu, že když toto ustanovení vyžaduje, aby obchodník dal spotřebiteli k dispozici komunikační prostředek způsobilý splňovat kritéria přímé a efektivní komunikace, nebrání tomu, aby uvedený obchodník poskytl jiné komunikační prostředky, než které jsou vyjmenovány v tomto ustanovení ke splnění těchto kritérií."

d) adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,

e) celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e); v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

Dle § 1811 odst. 2 písm. c) je podnikatel povinen sdělit spotřebiteli celkovou cenu včetně všech daní a poplatků, pokud to povaha zboží nebo služby neumožňuje, je povinen uvést způsob jejího výpočtu. Je-li to možné, měla by tedy být cena určena pevnou částkou. O situaci, kdy nepůjde stanovit pevnou cenu předem, jde, pokud je cena závislá na budoucím vývoji, který nelze přesně predikovat. Například, pokud je součástí smlouvy inflační doložka.

Dle § 1811 odst. 2 písm. e) musí podnikatel sdělit náklady na dodání a nelze-li je předem určit, musí uvést alespoň údaj, že budou účtovány. Dodání je možné například osobním vyzvednutím na kontaktním místě podnikatele, prostřednictvím dopravce, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo zpřístupněním digitálního obsahu. Podnikatel musí uvést cenu zvoleného způsobu dodání.

f) údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,

Recitál č. 45 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 k tomuto uvádí, že: "Obchodníci mohou přizpůsobit cenu svých nabídek pro konkrétní spotřebitele nebo konkrétních kategorie spotřebitelů na základě automatizovaného rozhodování a sestavování profilů chování spotřebitelů, které obchodníkům umožní posoudit kupní sílu spotřebitele. Spotřebitelé by tedy měli být jasně informováni, pokud je cena, která jim je předkládána, přizpůsobena na základě automatizovaného rozhodování, aby mohli zvážit možná rizika svého rozhodnutí o koupi. V důsledku toho by měl být do směrnice 2011/83/EU doplněn konkrétní požadavek na informace za účelem informování spotřebitele v případech, kdy je cena přizpůsobena na základě automatizovaného rozhodování. Tento požadavek na informace by se neměl vztahovat na metody, jako je "dynamické" stanovení ceny nebo stanovení ceny "v reálném čase", které zahrnují velmi flexibilní a rychlé změny cen v reakci na poptávku na trhu, pokud jejich součástí není přizpůsobení na základě automatizovaného rozhodování. Tímto požadavkem na informace není dotčeno nařízení (EU) 2016/679, které mimo jiné stanoví právo jednotlivce nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování."

g) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

O těchto nákladech je třeba informovat spotřebitele pouze, pokud se odlišují od základní sazby. V případě telefonních hovorů týkajících se uzavřené smlouvy však nesmí být spotřebiteli účtována jiná než běžná sazba.1 Telefonní linku se zvýšenou sazbou podnikatel nemůže provozovat ani v případě, že by vedle ní provozoval i její neplacenou alternativu.2

h) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

Způsobem platby může být například platba převodem na účet, platba v hotovosti, platba pomocí poštovní poukázky, platba prostřednictvím šeků,... S různými způsoby platby mohou být spojeny také rozdílné náklady podnikatele. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je možné rovněž uvést, že při platbě kartou bude na rozdíl od platby v hotovosti účtován také poplatek z ceny.3

Podnikatel je povinen uvést den dodání nebo alespoň lhůtu, ve které bude dodáno. Tento údaj však není povinen uvádět v případě, kdy bude plněno ihned po uzavření smlouvy.

V případech, kdy má podnikatel nastavena vnitřní pravidla pro vyřizování stížností, musí spotřebitele informovat také o nich.

i) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,

Speciální úprava odstoupení od smlouvy je uvedena v § 1829 a následujících. Podnikatel se od této úpravy nemůže odchýlit v neprospěch spotřebitele.

Vzorový formulář je vydáván nařízením vlády. Ke dni vypracování tohoto komentáře je vzorový

Nahrávám...
Nahrávám...