dnes je 1.2.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1811

JUDr. Jan Rosůlek

[Jasnost a srozumitelnost sdělení]

K odst. 1

Ustanovení je transpozicí článku 5 směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Upravuje podmínky, jak mají vypadat sdělení podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli. Sdělení musí být:

  1. jasná,
  2. srozumitelná,
  3. v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva

Jak zdůrazňuje důvodová zpráva k občanskému zákoníku, jedná se o jiné požadavky, než jaké jsou kladeny na určitost a srozumitelnost projevu vůle.

Podnikatel je povinen informovat v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Informace tak mohou být poskytnuty v jiném jazyce než českém, pokud je v tomto cizím jazyce uzavírána i smlouva. Nejčastěji však bude tato povinnost plněna v českém jazyce.

Povinnost informovat spotřebitele vzniká podnikateli až v okamžiku, kdy jednání směřuje k uzavření smlouvy. Přesná lhůta, ve které mají být informace poskytnuty, není v zákoně stanovena, je uvedeno pouze, že má být poskytnuta v dostatečném předstihu. Bude tak záležet individuálně na každé situaci, co bude považováno za včasné informování a co nikoliv.

K odst. 2 a 3

V ustanovení uvedené informace, které mají být poskytnuty, jsou transpozicí článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Znění komentovaného ustanovení může budit dojem, že veškeré uvedené informace je třeba poskytnout vždy, avšak uvedený závěr by nebyl správný. Pokud například není předmětem smlouvy digitální obsah, sdělovat o něm nezbytné údaje by bylo zbytečné a spotřebitel by byl zbytečně zahlcován pro něj nepotřebnými informacemi. Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU mají být informace v zákoně uvedené pod písmeny d), g), h) a i) sdělovány pouze, pokud je to pro danou situaci relevantní.

Podnikatel musí spotřebiteli sdělit:

  1. svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj

Jedná se o sdělení obchodní firmy a kontaktu na podnikatele. Tyto informace jsou zřejmé například i z veřejných rejstříků, spotřebitel je však má mít k dispozici, aniž by musel vyvíjet jakoukoliv aktivitu k jejich zjištění.

  1. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností

Označení musí být dostatečně konkrétní, aby šlo dané zboží/služba dostatečně identifikovat. Rozsah popisu vlastností musí být přiměřený průměrnému spotřebiteli. Zákonodárce proto stanoví, že postačí sdělit hlavní vlastnosti. Sdělit veškeré vlastnosti by nebylo ani reálně možné.

  1. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění

Dle článku 5 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU je třeba uvést cenu včetně daní. Oproti tomu komentované ustanovení požaduje cenu uvést včetně všech daní. Jedná se tak o přísnější úpravu, než je obsažena ve směrnici.

Ustanovení odkazuje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ve smyslu finančního práva. Do 1. 7. 2018 ustanovení hovořilo pouze o daních a poplatcích. Z důvodu sjednocování terminologie napříč právními odvětvími byl zákonem č. 111/2018 Sb. upraven do stávajícího znění.

Zboží/služba musí být označena cenou platnou v okamžiku nabídky. Nelze-li ji označit, musí být cena zpřístupněna na viditelném místě formou ceníků, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.1

Cena má být uvedena včetně všech daní, poplatků a jiných peněžitých plnění. V praxi to například znamená, že je-li k prodeji nabízeno zboží, musí být jeho cena inzerována i se započtením DPH.

d), e) způsob platby, způsob dodání nebo plnění a náklady na dodání

Způsobem platby může být například platba převodem na účet, platba v hotovosti, platba pomocí poštovní poukázky, platba prostřednictvím šeků, ... S různým způsobem platby mohou být spojeny také rozdílné náklady podnikatele. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je možné rovněž uvést, že při platbě kartou bude na rozdíl od platby v hotovosti účtován také poplatek z ceny.2

Dodání je možné například osobním vyzvednutím na kontaktním místě podnikatele, prostřednictvím dopravce, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo zpřístupněním digitálního obsahu. Podnikatel musí uvést cenu zvoleného způsobu dodání.

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

Plnění má být bez vad a s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými. Není-li tomu tak, jedná se o vadné plnění. Vadné plnění je obecně upraveno v § 1914, speciální úprava práv z vadného plnění je poté obsažena i u jednotlivých smluvních typů (např. § 2161 v případě kupní smlouvy).

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou

Informační povinnost se týká jak smluv na dobu určitou, tak těch na dobu neurčitou. V případě automatické prolongace je nezbytné uvést také informace, za jakých podmínek k prolongaci dochází. V případě smluv na dobu neurčitou musí podnikatel informovat o podmínkách ukončení závazku. Zánik závazku je upraven v § 1908 a následujících.

h), i) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy

Pojem digitální obsah je definován v recitálu 19 Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, dle kterého se digitálním obsahem "rozumí data, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, jako jsou např. počítačové programy, aplikace, hry, hudba, videa či texty, bez ohledu na to, zda jsou získána stahováním, metodou streamingu, z hmotného nosiče či jiným způsobem".

Informační povinnost podnikatel nemá v případě, že:

  1. smlouva je uzavírána za účelem vyřizování záležitostí každodenního života a k plnění má dojít bezprostředně po jejím uzavření. Bude se jednat například o nákup pečiva v obchodě. Kde jsou však limity toho, co bude považováno za záležitosti každodenního života, není nikde uvedeno. Bude nezbytné počkat na vývoj judikatury.
  2. se jedná o smlouvu o digitálním obsahu, pokud byl obsah dodán na hmotném nosiči – článek 5 odst. 2 směrnice 2011/08/EU uvádí, že odstavec 1 se uplatní i na smlouvy týkající se digitálního obsahu, který není
Nahrávám...
Nahrávám...