dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1810

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1810

Mgr. Jana Rejtarová

Úprava je v NOZ včleněna do čtvrté části nazvané Relativní majetková práva, tato část je dále rozdělena do tří oddílů, které se věnují obecným ustanovením, distančním smlouvám a závazkům ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a konečně dočasnému užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních služeb.

Dosavadní právní úprava

Dosavadní právní úprava smluv uzavíraných se spotřebiteli byla obsažena v hlavě páté ObčZ (§ 51a a násl. ObčZ) části první označené názvem "Spotřebitelské smlouvy“. Úprava v ObčZ se sice v průběhu let díky nutnosti zapracování předpisů Evropských společenství značně zdokonalila, přesto byla upravena poměrně nesystematicky a nepřehledně, a to v obecných ustanoveních ObčZ, byť se jedná o problematiku závazkových vztahů. Ochrana spotřebitele je do účinnosti NOZ upravena rovněž v obchodním zákoníku v ustanoveních o nekalé soutěži a v ustanovení § 262 odst. 4 ObchZ a v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Tyto předpisy budou účinností NOZ zrušeny. I nadále však zůstane v platnosti například zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Pojem "spotřebitelské smlouvy“

Označení "Spotřebitelské smlouvy“ bylo z názvu příslušného dílu NOZ vypuštěno, aby nadále nebylo zaměňováno se smluvním typem (jako např. kupní smlouva, smlouva o dílo atd.). Název dílu 4 NOZ jasně deklaruje, že následující ustanovení jsou speciální kvůli smluvním stranám, které smlouvu uzavírají, z nichž jedna smluvní strana (spotřebitel) je vůči druhé (podnikateli) slabší, a proto vyžaduje větší ochranu. Legislativní zkratka "spotřebitelské smlouvy“ byla v textu přesto ponechána, neboť jde o praxí zažitý pojem, který by bylo škoda zcela vyloučit, když jde navíc o výstižné, praktické a jednoduché označení.

Ochrana spotřebitele na evropské úrovni

Důvodem ochrany spotřebitele na evropské úrovni je především rozšiřování trhu se spotřebním zbožím za hranice států a s tím spojená snaha o odstranění překážek přeshraničního obchodu, snaha o zamezení zneužívajících nekalých praktik obchodníků a snaha o zachování vysokého standardu kvality zboží při zachování konkurenceschopnosti podniků. Základ ochrany spotřebitele spočívá v jeho informovanosti. Ve smluvním vztahu jde totiž o vztah profesionála, který se v příslušné oblasti denně pohybuje, a spotřebitele kupujícího zboží či využívajícího službu, který naopak

Nahrávám...
Nahrávám...