dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1798

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1798

Mgr. Jana Rejtarová

[Smlouvy uzavírané adhezním způsobem]

K odst. 1

Uzavření smlouvy je zpravidla výsledkem jednání smluvních stran, v průběhu jednání se každá strana vyjadřuje k návrhu a podmínkám druhé strany. V každodenním životě se však vyskytují situace, ve kterých takový proces absolvovat nelze a smlouva individuálně sjednána není. V takových případech nacházejí uplatnění adhezní smlouvy, kdy jedna smluvní strana předloží druhé smluvní straně návrh smlouvy. Druhá smluvní strana má pouze dvě možnosti jak se zachovat, tj. buď smlouvu podepíše tak, jak jí byla předložena, nebo ji podepsat odmítne a tím definitivně přijde o možnost smluvní vztah uzavřít. Jde o hromadně uzavírané smlouvy, tj. navrhovatel smlouvy předkládá tentýž návrh, s totožným obsahem a předmětem plnění velkému okruhu adresátů. Této druhé, většinou slabší straně je poskytována ochrana. Slabší stranou je vždy spotřebitel. Pokud je adhezní smlouva uzavřena se spotřebitelem, použijí se rovněž ustanovení o spotřebitelských smlouvách. Slabší stranou samozřejmě nemusí být pouze spotřebitel. Definice slabší strany je obsažena v ustanovení § 433 odst. 2 a podle tohoto ustanovení se má za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.

Upozornění

O adhezní smlouvu nepůjde tam, kde má druhá strana, která je zároveň slabší stranou, jíž je předložen návrh smlouvy, možnost obsah smlouvy reálně ovlivnit. Pokud například vlastník nemovitosti předloží zájemci o koupi nemovitosti návrh smlouvy a zájemce ji bez výhrad přijme tím, že ji podepíše, nemůže se dovolávat ustanovení o adhezních smlouvách, neboť mu nic nebránilo se k návrhu vyjádřit a požadovat úpravu některých ustanovení, včetně například platebních a sankčních podmínek.

Příklad

Typickou adhezní smlouvou je smlouva telefonního operátora, smlouva dodavatele elektřiny či plynu. Často je smlouva předložena v podobě formuláře, na kterém jsou pokyny pro jeho vyplnění.

K odst. 2

Druhý odstavec komentovaného ustanovení obsahuje vyvratitelnou domněnku, podle které se formulářová smlouva považuje za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem. Použije-li prodávající nemovitosti kupní smlouvu ve formě formuláře, kde do předtištěných kolonek specifikace účastníků, nemovitosti podle katastru nemovitostí a ceny doplní potřebné údaje, nebude taková smlouva adhezní smlouvou, neboť kupující může požadovat doplnění smluvních ujednání, nejedná se totiž o klasickou formulářovou smlouvu, prodávající

Nahrávám...
Nahrávám...