dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1780

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1780

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem – tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné nabídky. Obecně musí být nabídka na uzavření smlouvy dána vždy pouze určité osobě nebo více určitým osobám. Veřejná nabídka k uzavření smlouvy však nesměřuje vůči určité osobě, ale navrhovatel se jí obrací na neurčitý okruh osob.

Srovnání jednotlivých způsobů uzavření smlouvy

Průběh běžného způsobu uzavření smlouvy:

  • krok 1 – zaslání nabídky,

  • krok 2 – přijetí nabídky.


Průběh uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné nabídky:
  • krok 1 – veřejná nabídka,

  • krok 2 – přijetí nabídky osobou či osobami, vůči nimž nabídka směřovala; vznik smlouvy,

  • krok 3 – potvrzení uzavření smlouvy navrhovatelem; oznámení výsledků ostatním účastníkům.


Úprava veřejné nabídky v NOZ v podstatné míře čerpá z úpravy, kterou obsahoval ObchZ pro veřejný návrh na uzavření smlouvy (§ 276 a násl. ObchZ). Přesto však můžeme vystopovat určité rozdíly. Velmi podstatným rozdílem je pak vázanost navrhovatele přijatými nabídkami, pokud navrhovatel nesplní povinnost oznámit příjemcům výsledek kontraktačního procesu (§ 1784 odst. 2 NOZ). Tomuto problému při vypracování veřejné nabídky doporučujeme věnovat zvláštní pozornost.

Všechna ustanovení týkající se veřejné nabídky mají dispozitivní charakter.

Obligatorní náležitosti nabídky

Veřejná nabídka musí obsahovat:
  • podstatné náležitosti typu smlouvy, kterou chce navrhovatel uzavřít, tak aby tato smlouva mohla být uzavřena jednoduchým nepodmíněným přijetím,

  • musí z něho vyplývat vůle navrhovatele být smlouvou vázán,

  • skutečnost, že se jedná o veřejnou nabídku,

Nahrávám...
Nahrávám...