dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1773

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1773

Mgr. Pavla Krejčí

Vyhlášení veřejné soutěže je jednostranným právním jednáním vyhlašovatele. Vyhlášení se děje písemnou výzvou, která směřuje vůči neurčitému počtu adresátů. Pokud by výzva nebyla učiněna v písemné formě – viz § 582 NOZ, je možné namítat neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy.

Obligatorní náležitosti výzvy

Výzva musí obsahovat:

 • vymezení osoby vyhlašovatele,

 • obecným způsobem vymezený předmět plnění,

 • zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na nichž vyhlašovatel trvá,

 • způsob podávání nabídek, to znamená v jaké formě má být nabídka učiněna a jak má být vyhlašovateli předána – například v kolika vyhotoveních a kam má být doručena, k rukám které osoby, jak má být označena obálka, v níž má být nabídka předána, apod.

 • lhůtu, do které lze nabídky podat,

 • lhůtu pro oznámení vybrané nabídky.


Vyhlašovatel dokonce může do výzvy uvést i konkrétní znění některých ustanovení smlouvy, na nichž bude trvat.

Příklad


Vyhlašovatel vyhlásil veřejnou soutěž na podávání nabídek na novou podobu loga. Vyhlašovatel trvá na tom, že odměnu za zpracování loga bude vítězi soutěže hradit na základě faktury se splatností třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy. Z tohoto důvodu tuto skutečnost uvede do podmínek veřejné soutěže.

Příklad


Účastníci jsou povinni doručit nabídku do sídla vyhlašovatele ve dvojím vyhotovení, a to v uzavřené neporušené obálce či v jiném neprůhledném obalu označeném "Veřejná soutěž – NÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR“. Obálka či obal musejí být na uzavření opatřeny razítky nebo podpisem uchazeče a musejí být zajištěny proti samovolnému otevření, resp. proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.
Dispozitivní náležitosti výzvy

Dále může výzva obsahovat například:
 • popis způsobu uveřejnění výzvy,

 • pravidla pro opravu chyb v podaných nabídkách,

 • právo vyhlašovatele odmítnout všechny předložené nabídky,

 • pravidla pro změny a odvolání podaných nabídek,

 • právo

Nahrávám...
Nahrávám...