dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1725

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1725

Mgr. Jana Rejtarová

NOZ zdůrazňuje princip smluvní svobody a autonomie vůle. Vyjadřuje ústavní princip, podle kterého každý může činit, co není zákonem zakázáno, nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Podmínkou uzavření smlouvy je shoda smluvních stran o jejím obsahu. Právní řád přesto vytváří určité mantinely této svobody, smluvní strana proto například nesmí zneužívat slabšího postavení druhé smluvní strany, plnění podle smlouvy nesmí být zákonem zakázáno, smlouva nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, nesmí být porušeno osobnostní právo apod. Výslovně je tato zásada zakotvena v ustanovení § 1 odst. 2. Další pravidlo obsahuje ustanovení § 6, podle kterého je každý povinen jednat v právním styku poctivě. Překročení těchto zákonných mantinelů může způsobit neplatnost či dokonce absolutní neplatnost smlouvy.

Smluvní strany nemusejí být ve svém jednání omezeny pouze zákonem, často jsou omezeny v jednání na základě svých vlastních smluvních ujednání, na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci apod.).

Příklad

Vlastník nemovitosti nesmí s konkrétní nemovitostí nakládat v okamžiku, kdy soudní exekutor vydá exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Vlastník je sice stále vlastníkem, nesmí však nemovitost převést na někoho jiného, aby nezkrátil věřitele pohledávky, který ji prostřednictvím soudního exekutora vymáhá.

Smluvní svoboda je omezena rovněž ve výjimečných případech, kdy je smluvní strana povinna smlouvu uzavřít. Povinnost může být založena smluvně (zaváže-li se k tomu ve smlouvě o smlouvě budoucí, tj. po naplnění sjednaných podmínek) nebo na základě zákona, jako například v případě vlastníka vozidla a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Dohoda stran o obsahu smlouvy nemusí krýt veškeré právní následky. Smlouva tak vyvolá právní následky nejen zamýšlené smluvními stranami, ale rovněž právní následky, které s nimi spojuje zákon. Uzavřou-li proto smluvní strany například smlouvu, která je upravena zákonem jako smluvní typ, například kupní smlouvu, pak neobsahuje-li smlouva ujednání o odpovědnosti

Nahrávám...
Nahrávám...