dnes je 18.6.2024

Input:

Jak předejít likvidaci s.r.o.

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1
Jak předejít likvidaci s.r.o.

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 11/2020

S.r.o. je obvykle zakládána za účelem dlouhodobého (trvalého) provozování podnikatelské činnosti. Někdy ale časem nastanou okolnosti, ať už interní nebo externí, kdy je nejlepší nebo dokonce jedinou variantou ukončení firmy. Důvody nemusejí být vždy dramatické a nepříjemné, např. stěžejní část závodu byla výhodně prodána konkurenci a zisky hodlají společníci využít již plně pro své osobní potřeby, nebo odcházejí do důchodu a nenašli za sebe vhodné nástupce. Nicméně nejčastější příčinou ukončení činnosti s.r.o. bývá podnikatelský neúspěch a vážné rozpory mezi společníky. K tomu se aktuálně přidalo úřady, potažmo státem, kvůli pandemii koronaviru vynucené omezení některých činností a "uvěznění" zaměstnanců v domácí karanténě. Je přitom zásadní rozdíl mezi tím, zda firma své dluhy zvládne vyrovnat, nebo nikoliv. V prvém případě je právo liberálnější a umožňuje, aby si likvidaci s.r.o. provedla sama, ve druhém se otěží ujímá "nelítostný" externí insolvenční správce.

Likvidaci lze označit za svobodnější alternativu insolvenčního řízení, která je přípustná, jen budou-li pohledávky věřitelů plně uhrazeny. Předností likvidace je, že nejde o soudem vedené řízení, nýbrž uspořádání majetkových poměrů se děje pod taktovkou likvidátora, kterým může být třeba samotný společník dané firmy.

Likvidace s.r.o. předznamenává její zánik, což má pochopitelně vážné důsledky pro její věřitele. Proto je likvidace právně regulována, kupodivu nikoli primárně v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění p.p. (dále "ZOK"), ale společně pro všechny právnické osoby obecně v § 168 až § 209 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění p.p. (dále "NOZ"). Účelem likvidace jsou zejména tři vzájemně provázané úkoly:

  1. vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu),
  2. vyrovnat dluhy věřitelům a
  3. naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem).

Výjimky, kdy pro zánik s.r.o. není zapotřebí likvidace, jsou v praxi opravdu jen zcela výjimečné:

  • Celé jmění přechází na právního nástupce přeměnou (fúze, rozdělení), kdy zůstává zachována právní kontinuita a likvidace zanikající firmy by byla zcela proti smyslu její transformace do právního nástupce.

    • Jestliže ale část jmění (tj. určitý majetek a dluhy) zrušené firmy její právní nástupce nenabude, jak je typické v případě rozdělení odštěpením, je zapotřebí projít očistcem likvidace tohoto zbytku firmy.

  • Po skončení konkursu splněním rozvrhového usnesení (tj. po zaplacení insolvenčním soudem přiznaných nároků konkursních věřitelů), nebo zrušením konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.

    • Přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty (tj. majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, vyjma věcí sloužících k podnikání, dále účelové dotace, zboží propuštěné celním úřadem k dočasnému použití...).

Pokud končí nemajetná s.r.o. bez dluhů, nebo jen s jedním dlužníkem – pročež nepodléhá úpadkovému právu chránícímu početnější věřitelstvo (viz dále) – pak se stejně obvykle nevyhne likvidaci, třebaže prakticky půjde o formální záležitost a závěrečná zpráva likvidátora nic nového nepřinese. Výjimka umožňující okamžitý zánik firmy se týká situace, kdy likvidátora jmenoval soud nebo jiný orgán veřejné moci. Pouze takovýto dosazený "cizí" likvidátor – tedy nikoli ten, jehož si ustanovili sami společníci firmy – může po zjištění faktické nemajetnosti likvidované s.r.o. ihned podat rejstříkovému soudu návrh na její výmaz a tedy zánik. Postačí, když k návrhu připojí prohlášení o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání firmy a že její majetek nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Tento zkrácený proces umožňuje § 82 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění p.p.

Pojem "likvidace“ vyvolává všeobecně zdání neúspěchu v podnikání. To je ovšem přinejlepším neúplná informace. I dobře prosperující firma, která naplnila veškerá očekávání zakladatelů, resp. společníků, může být zlikvidována s tím, že výsledkem bude velký "balík peněz" pro každého z nich, za který mohou v klidu dožít na vysněném Novém Zélandu, v Thajsku, Chorvatsku či na Šumavě. Likvidace může přinést ozdravení ostatních aktivit širšího podnikatelského uskupení, kdy se holding nebo majoritní vlastník zbaví neefektivní a problémové zátěže jedné z firem, aniž by si vyžádala další finanční injekce nebo o řád složitější fúzi a podobně. Nicméně častým důvodem likvidace jsou bohužel vleklé a lidsky obtížně řešitelné neshody mezi společníky. Před definitivním rozhodnutím o likvidaci s.r.o. je vhodné si v klidu promyslet jiné možnosti řešení dané situace.

Příklad

Pestré, ale řešitelné důvody likvidace firmy

Pánové Adam, Bedřich a Cyril coby kamarádi ze školy před lety založili ABC, s.r.o. Po letech rychlého rozvoje a prosperity, kdy společníci řešili provozní problémy s nadhledem a rozumem, však přišla chudá léta a jejich první hádky o vině. Adam vyčítal společníkům, že firmu táhnou jen jeho technické nápady, zatímco ostatní se vezou. Podle Bedřicha byla na vině záplava administrativy, kterou pochopitelně musí zvládat hlavně on sám, neboť ostatní na ni kašlou. Svou osobitou diagnózu měl rovněž pan Cyril, podle něj Adam poskytl konkurenci výrobní plány, protože si tam už chystá teplé místečko, a Bedřich se hrabe jen v číslech a kašle na reálný byznys.

Ve skutečnosti ale společnost ABC, s.r.o. na tom nebyla nijak špatně, trpěla především neshodami společníků a jeden z jejich nových produktů se na trhu moc neujal. Naštvanost vedení přirozeně snížila i snažení zaměstnanců, kteří přestávali vidět "světlo na konci tunelu". Naštěstí v jedné méně vypjaté chvíli na valné hromadě Cyril navrhnul odprodej problémové části závodu zabývající se nevalným novým produktem. To se dotklo

Nahrávám...
Nahrávám...