dnes je 3.12.2022

Input:

Insolvenční věřitelé

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Insolvenční věřitelé

Mgr. Tomáš Braun

Insolvenční věřitelé

Cílem insolvenčního řízení je uspokojení dlužníkových věřitelů, a proto, jak již řečeno, vedle dlužníka jsou dle § 14 odst. 1 IZ účastníky insolvenčního řízení také insolvenční věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi.

Uplatnění přihláškou

K uplatnění těchto práv dochází především přihláškou pohledávek u insolvenčního soudu (viz část 5/2.1), kterou lze oproti předchozí úpravě podat již od zahájení insolvenčního řízení (§ 110 IZ). Jelikož se přihlášení věřitelé zpravidla uspokojují až v závěru insolvenčního řízení, jejich účastenství trvá většinou také po celou dobu insolvenčního řízení. Předtím může dojít k zániku jejich účasti v řízení např. v důsledku zpětvzetí přihlášky (§ 184 IZ), odmítnutí přihlášky (§ 185 IZ), uspokojení pohledávky (§ 186 IZ), popření pohledávky (§ 198 odst. 1 IZ, § 201 odst. 3 IZ) – viz části 5/2.4 a 5/3.2 nebo změny v osobě věřitele (§ 18 IZ – viz část 3/2.2.1).

Uplatnění u insolvenčního správce

Pohledávky věřitelů za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují přímo u insolvenčního správce (viz část 5/2.6), přičemž insolvenční zákon předpokládá jejich uspokojení kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Věřitelé těchto pohledávek jsou proto podle § 15 IZ účastníky řízení pouze po dobu, po kterou insolvenční soud o jejich právu jedná a rozhoduje. Např. znalec ustanovený insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty (§ 153 IZ) se stává účastníkem té části řízení, ve které se jedná a rozhoduje o jeho nároku na náhradu hotových výdajů a odměny (viz část 4/6.1.2.1).

Opatrovník a ustanovený zástupce

Ani v poměrech insolvenčního řízení není vyloučeno, aby insolvenční soud některému z věřitelů dlužníka ustanovil opatrovníka (§ 29 OSŘ) či k žádosti některého z věřitelů dlužníka ustanovil zástupce (§ 30 OSŘ) – k tomuto tématu podrobněji /2.1.

Zvláštní případy vzniku účastenství v insolvenčním řízení

V některých specifických případech se věřitelé stávají účastníky insolvenčního řízení jinak, než podáním přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu či uplatněním pohledávky u insolvenčního správce. Jde především o :

  1. zástavní dlužníky (viz § 152 a násl. ObčZ), spoludlužníky (viz institut převzetí dluhu dle § 531 odst. 2 ObčZ či přistoupení k závazku dle § 533 ObčZ), ručitele (viz § 546 a násl. ObčZ, § 303 a násl. ObchZ a judikát č.1 níže), kteří
  2. mohou dle § 183 odst.3 IZpřihlásit jako podmíněnou (regresní) pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, avšak pouze tehdy, nepřihlásí-li svoji (dosud neuhrazenou) pohledávku za dlužníkem věřitel;

jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí

  • - mohou v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí (a v němž zaniká pohledávka původního přihlášeného věřitele) vstoupit do řízení na místo věřitele jako jeho procesní nástupci postupem dle § 18 IZ (viz část 3/2.2.1), když návrh na změnu v osobě věřitele dle tohoto ustanovení mohou podat sami,

b) společníky nebo členy dlužníka, kteří své tzv. zůstatkové pohledávky vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo družstvu neuplatňují (nepřihlašují), ale pouze oznamují insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci (viz část 5/1.5),

c) zaměstnance dlužníka s pracovněprávními pohledávkami, kterým v případě, že takové pohledávky u insolvenčního správce neuplatní vůbec či v jiné výši, přiznáv᧠203 odst. 2IZ postavení účastníků v rozsahu v němž jejich pohledávky vyplývají z účetnictví nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (viz judikát č. 2 níže a část 5/2.6),

d) banky, spořitelní a úvěrová družstva, pobočky zahraničních bank se sídlem mimo území Evropského hospodářského prostoru, pojišťovny a tuzemské zajišťovny provozující činnost na území České republiky, jejichž pohledávky vyplývající z účetnictví dlužníka se dle § 373 odst.1 a § 385 odst. 1 IZ automaticky pokládají

Nahrávám...
Nahrávám...