dnes je 29.11.2023

Input:

Exekuční řízení

22.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Exekuční řízení

Mgr. Pavla Krejčí

Exekuce je proces, jehož prostřednictvím může dojít k vynucení splnění určité povinnosti, která byla povinnému subjektu nařízena soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím jiného orgánu.1 Jedná se o samostatný úsek občanského soudního řízení. Exekučnímu řízení předchází většinou řízení nalézací, ve kterém soud nebo jiný orgán rozhodne o stanovení určitých práv a povinností. Ne po každém nalézacím řízení musí nutně nastoupit řízení exekuční, naopak, zákon předpokládá, že rozhodnutím uložená povinnost bude splněna dobrovolně. Teprve v případech, kdy k dobrovolnému splnění nedojde, může nastoupit exekuční řízení.

Příklad

Příklad nalézacího řízení:

Společnost ABC s.r.o. pronajala byt panu Novákovi. Pan Novák neuhradil nájemné a poplatky za služby spojené s užíváním bytu. Společnost ABC s.r.o. pana Nováka zažalovala. Soud vydal rozsudek, kterým uložil panu Novákovi dlužný nájem a poplatky za služby uhradit a to ve lhůtě 15ti dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku. Proti rozsudku pan Novák podal postupně odvolání a dovolání k Nejvyššímu soudu. Všechny soudy rozsudek prvního stupně potvrdily.

Příklad

Příklad exekučního řízení:

Ačkoliv rozsudek nabyl právní moci, pan Novák svůj dluh neuhradil. Z tohoto důvodu podala společnost ABC s.r.o. k soudnímu exekutorovi Evženu Králíčkovi návrh na provedení exekuce. Poté, co soud soudního exekutora Evžena Králíčka pověřil provedením exekuce, exekutor exekuci provedl srážkami ze mzdy pana Nováka.

Exekuce x výkon rozhodnutí

V tomto článku se budeme zabývat exekučním řízením dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekutorský řád) ve znění pozdějších předpisů. Podobný cíl jako exekuční řízení vedené dle výše zmíněného předpisu sleduje i takzvaný výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších přepisů. Základní rozdíl mezi oběma řízeními spočívá v orgánu, který exekuci či výkon rozhodnutí provádí, a v povinnostech, které mohou být prostřednictvím toho kterého řízení vymáhány.

Pozor!

Exekuční řízení dle exekutorského řádu je svěřeno do rukou soukromých exekutorů, tedy fyzických osob, které stát pověřil výkonem exekutorského úřadu. Výkon rozhodnutí dle OSŘ je naproti tomu prováděn prostřednictvím okresních soudů.

Pro účely této publikace se budeme zmiňovat především o exekučním řízení. Pokud se týká výkonu rozhodnutí, v samostatné kapitole se budeme věnovat návrhu na vyklizení bytu nebo místností se zajištěním bytové náhrady.

Pouze podotýkáme, že exekutoři nesmí vykonávat určité typy exekucí (např. výkon rozhodnutí ve věci péče o nezletilé s výjimkou exekuce výživného). Tyto výjimky jsou stanoveny v § 37 odst. 2 EŘ. Pro účely této publikace jsou však většinou nezajímavé, a proto je blíže nezmiňujeme.

Další právní předpisy upravující exekuci

S ohledem na skutečnost, že občanské soudní řízení není jediným řízením, ve kterém se rozhoduje o právech a povinnostech, nejsou ani exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekutorský řád), ve znění pozdějších předpisů a výkon rozhodnutí jedinými řízeními, jejichž prostřednictvím může být určitý subjekt donucen ke splnění uložené povinnost. Dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují, je například zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje výkon uložených trestů Pro oblast veřejnoprávní je to pak exekuce upravená v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a exekuce daňové.

Tím, že bylo zavedeno

Nahrávám...
Nahrávám...