dnes je 28.2.2024

Input:

Exekuční návrh

14.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3
Exekuční návrh

Mgr. Pavla Krejčí

Exekutorský úřad Praha 2

soudní exekutorka

JUDr. Monika Kolísková

K loděnici 3

123 00 Praha 2

_________________________

V Praze dne 30. 11. 2014

Oprávněná: Pražské byty s.r.o.

IČ : 6555555

se sídlem Křenová 491, 199 00 Praha 9 – Letňany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3333

Povinný: Karel Burian

r.č. 620907/1111

trvale bytem Bučková 2544/8, 130 00 Praha 3

Exekuční návrh

podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb.,

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

PODÁNO ELEKTRONICKY

Přílohy: výpis z OR oprávněné

dále dle textu

I.

Na základě rozsudku č. j. 42 C 63/2014 - 23 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 3 dne 7. 9. 2014, jenž nabyl právní moci dne 29. 9. 2014 a vykonatelnosti dne 14. 10. 2014, byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněné částku ve výši 10.447 Kč spolu s

  1. úrokem z prodlení z částky 8.447 Kč ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí roku 2014 zvýšené o 8 procentních bodů od 7. 4. 2014 do zaplacení a s.
  2. poplatkem z prodlení z částky 2.000 Kč ve výši 1 promile za každý den prodlení od 7. 4. 2014 do zaplacení (nejméně však 10 Kč měsíčně).

A dále zaplatit na nákladech řízení částku ve výši 2.000 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Důkaz: Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 č. j. 42 C 63/2013-23 ze dne 7. 9. 2014 s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti

II.

Povinný svoji shora uvedenou povinnost ve lhůtě stanovené rozsudkem vydaným Obvodním soudem pro Prahu 3 ze dne 7. 9. 2014, č. j. 42 C 63/2013 - 23 nesplnil, a

Nahrávám...
Nahrávám...