dnes je 21.4.2024

Input:

Exekuční návrh, procesní postup

22.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Exekuční návrh, procesní postup

Mgr. Pavla Krejčí

Exekuční návrh

Pokud povinný nesplní dobrovolně, co mu ukládá určité vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat exekuční návrh. Bez návrhu oprávněného nemůže být exekuční řízení zahájeno. 1Vedle oprávněného může provedení exekuce navrhnout též osoba, která prokáže, že na ni přešlo nebo bylo převedeno právo z exekučního titulu. (podrobněji viz kapitola týkající se účastníků řízení).

Zahájení řízení

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh dojde přímo exekutorovi, kterého si povinný vybere k provedení exekuce. Povinný tedy směřuje návrh přímo exekutorovi a nikoliv soudu.

Obsah návrhu na nařízení exekuce

Pozor!

Exekuční návrh musí obsahovat:

  1. označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce
  2. označení toho, kdo návrh činí (oprávněný)
  3. označení, které věci se návrh týká a co sleduje
  4. podpis a datum vyhotovení
  5. jméno, příjmení a bydliště účastníků řízení nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo
  6. označení exekučního titulu
  7. uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena
  8. údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil
  9. popřípadě též označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává

Exekuční titul

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti (doložkou vykonatelnosti) nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Pokud je oprávněný zastoupen, pak je nezbytné k návrhu také přiložit plnou moc zmocněnce.

Počet stejnopisů

Návrh je třeba předložit v tolika vyhotoveních, aby pro každého účastníka s výjimkou navrhovatele byl k dispozici jeden návrh, a jeden návrh bude určen soudu. Na rozdíl od stejnopisů návrhu, postačí, pokud jsou důkazy přiloženy k návrhu v jednom vyhotovení. Stejně tak postačí, pokud je v jednom vyhotovení přiložen exekuční titul.

Příklad

Pan Josef disponuje proti manželům Kapustňákovým pravomocným a vykonatelným rozsudkem, který vydal Okresní soud v Kladně ve věci řízení o dlužný nájem. Pan Josef chce podat návrh na exekuci.

Vysvětlení příkladu:

Návrh na nařízení exekuce musí být k exekutorovi doručen ve trojím vyhotovení – dvě vyhotovení budou určena povinným manželům Kapustňákovým a jedno vyhotovení soudu.

Pokud exekuční návrh nepředložíte v dostatečném množství vyhotovení, není to důvodem pro zastavení exekučního řízení či odmítnutí návrhu. Exekutor vás však vyzve k doplnění chybějících návrhů a zároveň vás upozorní, že v případě, že nebudou chybějící návrhy doplněny, exekutor si zajistí chybějící návrhy na váš náklad. Za jednu stránku si soud účtuje soudní poplatek dle platného sazebníku (nyní se sazba pohybuje okolo 20 Kč za jednu stránku)

Výše uvedené samozřejmě platí pouze v případě, že exekuční návrh není zasílán elektronickou komunikací. Pokud se oprávněný rozhodne pro tento typ komunikace, pak se samozřejmě zasílá pouze v jenom vyhotovení.

Vady návrhu

Pokud nebude exekuční návrh obsahovat další stanovené náležitosti nebo bude nesrozumitelný anebo neurčitý, pak exekutor vyzve nejpozději do 15 dnů oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil. K opravě či doplnění mu určí lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu či doplnění provést. Pokud by ani v takto stanovené lhůtě nebyl návrh řádně opraven či doplněn, a v řízení by pro tento nedostatek nebylo možno pokračovat, nebo není-li přiložen exekuční titul nebo osvědčení o vykonatelnosti exekučního titulu, exekutor sám usnesením exekuční návrh odmítne.

Pokud by nebyly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční návrh usnesením zamítne.

Činnost exekutora

Exekutor, kterému došel exekuční návrh oprávněného na nařízení exekuce, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k provedení exekuce a o její nařízení (dále jen “pověření“). Pokud návrh oprávněného nesplňuje veškeré stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu. Doručením žádosti o pověření se do rejstříku exekucí zapíší údaje o zahájené exekuci.

Pověření k provedení exekuce

Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, soud do 15 dnů vydá pověření. Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl. Soud pověří exekutora provedením exekuce, aniž by stanovil způsob, jakým má být provedena. Způsob provedení pak záleží zcela na exekutorovi. Pověření není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.

Pozor!

Přezkumná pravomoc soudu

Při rozhodování o nařízení exekuce a pověření exekutora soud nezkoumá, zda povinný splnil či nesplnil povinnost, která je předmětem výkonu rozhodnutí. Soud i přesto, že povinný bude tvrdit, že došlo ke splnění povinnosti, která mu byla exekučním titulem uložena, musí exekuci nařídit a exekutora pověřit jejím provedením. V této fázi řízení soud totiž vychází pouze z tvrzení oprávněného. Povinný pak toto tvrzení může použít jako obranu proti exekuci a požádat o její zastavení. Návrh na zastavení exekuce musí povinný podat do 15ti dnů ode dne, kdy se o důvodech k zastavení exekuce dozvěděl, respektive do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce.

Příklad

Společnost Byty s.r.o. spravovala pro manžele Koniášovi nemovitost – činžovní dům. Manželé společnosti neuhradili odměnu za její činnost ve výši 100.000 Kč. Z tohoto důvodu se společnost Byty s.r.o. obrátila na soud, který vydal v této věci rozsudek a nárok v plné výši společnosti Byty s.r.o. přiznal. Rozsudek nabyl právní moci dne 15. 10. 2012. V mezidobí ovšem uplatnili manželé Koniášovi vůči společnosti Byty s.r.o. nárok na náhradu škody ve výši 120.000 Kč, a to z titulu nekvalitně provedených prací na činžovním domě, které společnost Byty s.r.o. pro manžele Koniášovi prováděla. Nárok na náhradu škody byl splatný dne 20. 10. 2012. Manželé Koniášovi, aby se vyhnuli uhrazení částky, kterou přiznal společnosti Byty s.r.o. soud, vznesli proti nároku přiznanému rozsudkem zápočet. Společnost Byty s.r.o. však přesto po doručení zápočtu podala exekuční návrh a soud exekuci nařídil a exekutora pověřil jejím provedením.

Vysvětlení k příkladu:

Soud byl povinen exekuci nařídit, protože v první fázi při nařízení exekuce vychází pouze z tvrzení oprávněného, že k úhradě pohledávky nedošlo. Je tomu tak zejména proto, že v případě nepravdivé obrany povinného by mohlo dojít k vážnému poškození práv oprávněného. V rámci dalšího řízení však může povinný podat návrh na zastavení řízení dle § 268 odst. 1 písm. g) OSŘ, neboť po vydání exekučního titulu zaniklo právo, které bylo tímto exekučním titulem přiznáno.

Exekuční soud také není oprávněn zkoumat, zda exekuční titul je věcně správný či zda řízení, v rámci něhož byl vydán, netrpělo vadami. K tomu slouží jiné typy řízení – například dovolání, návrh na obnovu řízení či žaloba pro zmatečnost.

Přezkum vykonatelnosti

Soud je však povinen v rámci nařízení exekuce zkoumat vykonatelnost exekučního titulu.

Účinnost exekučního titulu

Soud je oprávněn zkoumat, zda exekuční titul je v době nařízení exekuce účinný – pokud tedy například bude vydáno předběžné opatření, jehož prostřednictvím jsou zatímně upraveny poměry účastníků, soud může zkoumat, zda nedošlo k zániku takového předběžného opatření. 2

Zrušení exekučního titulu

Kromě ztráty účinnosti může v průběhu exekučního řízení dojít i ke zrušení exekučního titulu, a to například rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR v dovolání, na základě rozhodnutí soudu o obnově řízení či na základě vyhovění žalobě pro zmatečnost.

Soud by měl otázku účinnosti exekučního titulu nebo otázku jeho případného zrušení zkoumat ještě před nařízením exekuce a případně dát exekutorovi příkaz, aby exekuční návrh zamítl či odmítl. Pokud ovšem soud tak neučiní, například proto, že mu tato skutečnost není známa, nebo pokud dojde ke ztrátě účinnosti exekučního titulu nebo k jeho zrušení až v průběhu exekučního řízení, jedná se o důvod k zastavení exekučního řízení dle § 268 odst. 1 písm. b) OSŘ.

Formální vykonatelnost

Soud musí také zkoumat, zda exekuční titul je formálně vykonatelný, a prověřit, zda na něm byla doložka vykonatelnosti vystavena v souladu se zákonem. Pokud má soud o vykonatelnosti exekučního titulu pochybnosti, pak může provést šetření a vykonatelnost exekučního titulu si ověřit.

Příklad

Pan Vomáčka zažaloval pana Vokurku o úhradu dlužného nájemného. Soud jeho návrhu

vyhověl a ve věci vydal platební rozkaz. Při doručení platebního rozkazu však udělala pošta

chybu a nedoručila zásilku do vlastních rukou pana Vokurky, ale předala ji jeho sousedce.

Soud přesto vyznačil po uplynutí lhůty k podání odporu na platebním rozkazu doložku právní

moci a vykonatelnosti. Pan Vomáčka následně podal k exekutorovi exekuční návrh.

Vysvětlení k případu:

V případě, že bude mít exekuční soud pochybnosti o tom, že nastala vykonatelnost právního

titulu, může si vyžádat nalézací spis a zkoumat, zda byla doložka právní moci a

vykonatelnosti na platebním rozkazu vyznačena v souladu se zákonem. Pokud dospěje soud

či exekutor k opačnému stanovisku, pak exekutor exekuční návrh zamítne. Pokud k této

skutečnosti exekutor či soud dospěje až po nařízení exekuce, pak exekuci zastaví. Pan

Vokurka by proto mohl podat návrh na zastavení exekuce. V případě, že by byla doložka

opravdu vyznačena v rozporu se zákonem, mohl by se pan Vomáčka domáhat náhrady

škody po státu – jedná se o nesprávný úřední postup. Škoda by mohla například spočívat

v nákladech, které pan Vomáčka musel vynaložit na exekuční řízení.

Plnění ve splátkách – ztráta výhody splátek

Pokud byla exekučním titulem dána povinnému možnost splácet peněžitý dluh ve splátkách, soud často nařizuje, že se tak děje pod ztrátou výhody splátek. Soud tak může učinit dvěma způsoby – buď může určit, že jsou

  1. splátky
Nahrávám...
Nahrávám...