dnes je 22.9.2023

Input:

Exekuce a výplata dávek nemocenského pojištění

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.4 Exekuce a výplata dávek nemocenského pojištění

Ing. Růžena Klímová

OSSZ jsou oprávněny provádět pouze srážky exekuční (výkon rozhodnutí nařízených soudy, soudními exekutory a správními úřady). Exekuční srážky provádí OSSZ jen z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. V souladu s § 50 ZNP nelze dohodu o srážkách z dávek nemocenského pojištění uzavřít, s výjimkou dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce nebo regresní náhrady a dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspokojení pohledávky dlužného výživného v rámci vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí.

Zaměstnavatel nemůže požadovat, aby OSSZ prováděla srážky na základě dohody o srážce ze mzdy z dávek nemocenského pojištění, neboť jen ve výjimečných případech, jedná-li se o výživné, má dlužník možnost předložit dohodu o úhradě výživného správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel musí proto přímo se zaměstnancem dohodnout postup, jak budou závazky zaměstnance vyplývající z dohod o srážkách ze mzdy zajišťovány v době, kdy bude zaměstnanec dlouhodobě nemocen nebo v případě, kdy pojištěnka bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství.

Od roku 2013 je stanovena povinnost plátcům mzdy a okresním správám sociálního zabezpečení v situacích, kdy má zaměstnanec zatíženou mzdu exekuční srážkou a současně je dlouhodobě nemocen nebo jde o ženu/muže pobírající/ho peněžitou pomoc v mateřství.

Změna plátce mzdy

Dochází-li ke změně plátce mzdy v průběhu kalendářního měsíce, započte nezabavitelnou částku dosavadní plátce mzdy, a to v plné výši, popřípadě v nižší výši, jestliže mzda (dávka nemocenského pojištění) nedosahuje výše nezabavitelné částky. Pokud mzda (dávka nemocenského pojištění) nedosáhne výše nezabavitelné částky, započte nový plátce příjmu na mzdu (na dávku nemocenského pojištění) povinného v kalendářním měsíci částku ve výši rozdílu mezi tím, co započetl dosavadní plátce příjmu v kalendářním měsíci, a nezabavitelnou částkou. Dosavadní plátce mzdy je povinen tyto skutečnosti (kolik z nezabavitelné částky v daném měsíci použil) sdělit novému plátci mzdy nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém dochází ke změně plátce mzdy, respektive bez zbytečného odkladu.

Příklad

Příklad 1 – postup při předávání informací o exekuci:

Zaměstnanec je dlouhodobě nemocen od 2. 10. 2023 do 10. 12. 2023. Jeho mzda je zatížena třemi exekučními srážkami. Je ženatý, bezdětný. Od 1. 1. 2023 činí nezabavitelná částka 13 638 + (2 x 3 409,50) = 20 457 Kč. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu od 2. 10. do 15. 10. 2023 činila 13 551 Kč. Zaměstnavatel proto žádnou srážku neprovedl.

Po uplynutí 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti musí zaměstnavatel OSSZ elektronicky zaslat přílohu k žádosti o dávku a předat

  • sdělení o evidovaných exekučních srážkách k datu změny plátce (rozsah sdělení je shodný s obsahem, který se uvádí na zápočtovém listě v případě, kdy zaměstnanec končí pracovněprávní vztah),

  • kopie exekučních titulů*),

  • sdělení o výši nezabavitelné částky a jakou část z ní zaměstnavatel v daném měsíci použil při provádění exekuce.

*) V souvislosti se zavedením eNeschopenky dává ČSSZ možnost zaměstnavatelům a OSSZ dohodnout se, aby nebyly předávány kopie všech exekučních titulů, jak tomu bylo do konce roku 2019, ovšem jen v případech, kdy je za dlužníkem evidováno více než 5 exekucí.

V daném případě bude v tomto sdělení uvedeno "zaměstnanec má nezabavitelnou částku 20 457 Kč, v měsíci říjnu 2023 zaměstnavatel použil z nezabavitelné částky 13 551 Kč, na OSSZ zbývá 6 906 Kč".

OSSZ bude povinna při likvidaci nemocenského za dobu od 16. 10. 2022 do 31. 10. 2022 uplatnit zbytek z nezabavitelné částky. Po ukončení DPN (10. 12. 2022) bude OSSZ povinna sdělit zaměstnavateli, kolik z nezabavitelné částky použila v měsíci prosinci, a to bez zbytečného odkladu. Zaměstnavatel při zúčtování mzdy za prosinec odečte z čisté mzdy jen zbytek z nezabavitelné částky, která nebyla použita u OSSZ.

Například nemocenské za dobu od 1. 12. do 10. 12. 2022 bude činit 9 656 Kč. OSSZ sdělí zaměstnavateli, že z nezabavitelné částky bylo použito 9 656 Kč. Zaměstnavatel sníží čistou mzdu, která bude činit třeba 20 466 Kč, jen o 10 801 Kč (20 457 – 9 656 = 10 801 = 6 149). Tímto postupem je zajištěno, že dlužník má v kalendářním měsíci uplatněnou nezabavitelnou částku ve správné výši.

Dále OSSZ bez žádosti sdělí, kolik na danou exekuci srazila za dobu, kdy pobíral pojištěnec dávku v nemoci. Zaměstnavatel si o tuto částku sníží evidovaný zůstatek exekuce.

Vzhledem k tomu, že OSSZ má

Nahrávám...
Nahrávám...