dnes je 18.5.2024

Input:

Dohoda o splátkovém kalendáři včetně uznání dluhu - VZOR

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.0.3
Dohoda o splátkovém kalendáři včetně uznání dluhu - VZOR

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Riziku promlčení dluhu v obecné tříleté promlčecí lhůtě je možno předejít tzv. uznáním dluhu, kterým dojde k přerušení běhu této lhůty, a počne běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Zároveň lze s dlužníkem dohodnout splátkový kalendář a tím smírně vyřešit situaci. Podpis dlužníka nemusí být úředně ověřen, nicméně s ohledem na případné budoucí rozporování pravosti podpisu dlužníka lze jedině doporučit, aby tak bylo učiněno.

Jméno a příjmení/Název: ....................................

datum narození/IČO: ....................................

trvale bytem/se sídlem: ....................................

(dále jako "Věřitel")

a

Jméno a příjmení/Název: ....................................

datum narození/IČO: ....................................

trvale bytem/se sídlem: ....................................

(dále jako "Dlužník")

(Věřitel a Dlužník dále společně jako "Smluvní strany" či jednotlivě jako "Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), tuto

Dohodu o splátkovém kalendáři

(dále jen "Dohoda")

Článek I.
Úvodní ustanovení

  1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dlužník má vůči Věřiteli následující dluh:

výše dluhu: .............................. (slovy: .............................. korun českých)

důvod vzniku: ..............................

(dále jen "Dluh").

  1. Dlužník tímto uznává svůj Dluh co do důvodu a výše a zavazuje se jej Věřiteli v celém rozsahu a včetně veškerého příslušenství zaplatit.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Dluh bude Věřiteli uhrazen ve splátkách, a to tak, jak je uvedeno v čl. II. této Dohody.

Článek II.
Dohoda o splátkovém kalendáři

Dlužník se touto Dohodou zavazuje, že Věřiteli uhradí Dluh v měsíčních splátkách po ..................,- Kč (slovy: .................. korun českých), přičemž tyto splátky jsou splatné vždy k ............ dni příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem ............ roku

Nahrávám...
Nahrávám...