dnes je 17.7.2024

Input:

Dohoda o splátkovém kalendáři včetně uznání dluhu - VZOR

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.7 Dohoda o splátkovém kalendáři včetně uznání dluhu - VZOR

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Riziku promlčení dluhu v obecné tříleté promlčecí lhůtě je možno předejít tzv. uznáním dluhu, kterým dojde k přerušení běhu této lhůty, a počne běžet nová desetiletá promlčecí lhůta. Zároveň lze s dlužníkem dohodnout splátkový kalendář a tím smírně vyřešit situaci. Podpis dlužníka nemusí být úředně ověřen, nicméně s ohledem na případné budoucí rozporování pravosti podpisu dlužníka lze jedině doporučit, aby tak bylo učiněno.

Jméno a příjmení/Název: ………………………………

datum narození/IČO: ………………………………

trvale bytem/se sídlem: ………………………………

(dále jako „Věřitel”)

a

Jméno a příjmení/Název: ………………………………

datum narození/IČO: ………………………………

trvale bytem/se sídlem: ………………………………

(dále jako „Dlužník”)

(Věřitel a Dlužník dále společně jako „Smluvní strany” či jednotlivě jako „Smluvní strana”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), tuto

Dohodu o splátkovém kalendáři

(dále jen „Dohoda”)

Článek I.
Úvodní ustanovení
  1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dlužník má vůči Věřiteli následující dluh:

výše dluhu: ………………………… (slovy: ………………………… korun českých)

důvod vzniku: …………………………

(dále jen „Dluh”).

  1. Dlužník tímto uznává svůj Dluh co do důvodu a výše a zavazuje se jej Věřiteli v celém rozsahu a včetně veškerého příslušenství zaplatit.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Dluh bude Věřiteli uhrazen ve splátkách, a to tak, jak je uvedeno v čl. II. této Dohody.
Článek II.
Dohoda o splátkovém kalendáři

Dlužník se touto Dohodou zavazuje, že Věřiteli uhradí Dluh v měsíčních splátkách po ………………,- Kč (slovy: ……………… korun českých), přičemž tyto splátky jsou splatné vždy k ………… dni příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem ………… roku ………….

/

Dlužník se touto Dohodou zavazuje, že Věřiteli uhradí Dluh následujícím způsobem:

  1. 1. splátku Dluhu ve výši ………………- Kč uhradí Věřiteli nejpozději do ………………;
  2. 2. splátku Dluhu ve výši ………………,- Kč uhradí Věřiteli nejpozději do ………………;
  3. 3. splátku Dluhu ve výši ………………- Kč uhradí Věřiteli nejpozději do ………………;
  4. 4. splátku Dluhu ve výši ………………,- Kč uhradí Věřiteli nejpozději do ……………….
  1. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé splátky budou hrazeny bezhotovostní platbou na účet Věřitele č. ú. …………./………, vedený u …………., pod VS …………..

/

Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé splátky budou hrazeny v hotovosti k rukám Věřitele oproti potvrzení.

  1. Věřitel se zavazuje, že dojde-li k řádné a včasné úhradě splátek do výše jistiny Dluhu, tedy částky ve
Nahrávám...
Nahrávám...