dnes je 14.6.2024

Input:

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1
Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 12/2020

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně činným (dále jen "OSVČ") řada různých daňových i jiných úlev. Některým z nich se věnujeme v dalším textu.

Plošné prominutí pokut za opožděná daňová tvrzení

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020, se daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 DŘ, daňového řádu (tj. poplatníkům, kteří byli povinni podat přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 do 1. 4. 2020), promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, a to za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 7. 2020.

Zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání se tedy nemění, prodlužuje se pouze lhůta pro uplatnění sankcí. Znamená to, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období roku 2019 je možné podat o tři měsíce později s tím, že poplatníkovi bude prominuta pokuta za opožděné daňové tvrzení, pokud daňové přiznání podá nejpozději 1. července 2020.

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020, se daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle § 32 a § 33 ZDNNV, zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, v jejichž případě lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 DŘ, daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 8. 2020.

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 se plátcům daně z přidané hodnoty promíjí pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Znamená to, že: 

  • bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1 000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 (tato pokuta se uděluje v případě, kdy plátce nestihne podat kontrolní hlášení v termínu, ale své pochybení napraví bez výzvy správce daně),

  • ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka.

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku

z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020,

se plátcům daně z přidané hodnoty, jimž byla na základě individuální žádosti podle § 101k

ZDPH prominuta alespoň částečně pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b), c) nebo d) tohoto zákona z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 DŘ za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období, které je zcela nebo zčásti shodné s obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, u něhož došlo k prominutí této pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud k podání opožděného daňového přiznání došlo nejpozději v den, kdy bylo podáno toto opožděné kontrolní hlášení.

Příklad

Plátce podal kontrolní hlášení a přiznání k DPH za měsíc březen 2020 opožděně až na základě výzvy správce daně. Současně s tímto podáním plátce požádal správce daně o prominutí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení (podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH tato pokuta činí 10 000 Kč), a to z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. Správce daně tyto důvody uznal a pokutu za opožděné podání kontrolního hlášení plátci v plné výši prominul. Současně s tím je plátci prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k DPH.

Plošné prominutí sankcí za opožděnou úhradu daně

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 se poplatníkům, kteří byli podle § 136 odst. 1 DŘ povinni podat přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 do 1. 4. 2020 a v této lhůtě byli povinni daň i zaplatit, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 nejpozději dne 1. 7. 2020, promíjí úrok z prodlení podle § 252 DŘ a úrok z posečkané částky podle § 157 DŘ na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019.

Příklad

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 podal podnikatel v březnu 2020, ale daň zaplatí až 30. 6. 2020. Ačkoli podnikatel zaplatí daň po stanovené lhůtě, nebude muset zaplatit úrok z prodlení.

Pokud ale poplatník do 1. 7. 2020 daň z příjmů za rok 2019 neuhradí, bude mu předepsán úrok z prodlení podle § 252 DŘ, a to za celou dobu prodlení, tedy již od dubna 2020. Poplatník může v takovém případě požádat o individuální prominutí úroku z prodlení podle § 259b DŘ.

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 se daňovým subjektům platícím daň z nabytí nemovitých věcí podle § 135 odst. 3 DŘ nebo platícím daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy podle § 44 ZDNNV, zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, promíjí úrok z prodlení podle § 252 DŘ a úrok z posečkané částky podle § 157 DŘ na dani z nabytí nemovitých věcí nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí, za podmínky, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň nejpozději dne 31. 8. 2020.

Příklad

V lednu 2020 podnikatel koupil budovu, jejímž vlastníkem se stal 27. 1. 2020. V měsíci dubnu 2020 byl povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit příslušnou zálohu na daň. Pokud podnikatel podá daňové přiznání a zálohu na daň zaplatí do 31. 8. 2020, nebude muset zaplatit pokutu za opožděné podání daňového přiznání ani úrok z prodlení za opožděnou úhradu zálohy na daň.

Rozhodnutím o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/2020, se daňovým subjektům platícím zálohu na daň silniční promíjí úrok z prodlení podle § 252 DŘ a úrok z posečkané částky podle § 157 DŘ vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.

Prominutí zálohy na daň z příjmů

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020, se daňovým subjektům platícím zálohu na daň z příjmů podle § 38a odst. 3 nebo 4 ZDP promíjí záloha na daň z příjmů na zdaňovací období kalendářního roku 2020 podle § 38a odst. 3 nebo 4 ZDP, splatná 15. 6. 2020.

Posečkání s odvodem srážkové daně a záloh na daň ze závislé činnosti

Podle Metodického pokynu k posečkání úhrady (odvodu) záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob, čj. 22309/20/7700-10123–500852, lze plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, plátci srážkové daně ze závislé činnosti a plátci srážkové daně z vybraných příjmů dle § 22 ZDP na jeho žádost posečkat úhrady záloh na daň ze závislé činnosti splatných v období nejpozději do 20. 3. 2020 až do 20. 8. 2020 (resp. splatných v období nejpozději do 31. 3. 2020 až do 31. 8. 2020), tj. zálohy za únor až červenec 2020, či úhradu srážkové daně ze závislé činnosti a srážkové daně splatné nejpozději do 31. 3. 2020 až do 31. 8. 2020. Posečkat lze nejdéle do 30. 9. 2020 bez ohledu na to, jak zní žádost daňového subjektu.

Žádost o posečkání úhrady (odvodu) zálohy či srážkové daně ze závislé činnosti a srážkové daně s uvedením důvodu posečkání podle § 156 odst. 1 DŘ je nutné podat každý měsíc zvlášť, resp. vždy za měsíc, ve kterém vzniká povinnost odvodu záloh či povinnost odvodu srážkové daně ze závislé činnosti a srážkové daně.

Prominutí záloh na sociální a zdravotní pojištění a prominutí minimálního pojistného u OSVČ

Od března do srpna 2020 nemusí OSVČ platit žádné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ, které platí pouze minimální zálohy, nebudou navíc muset ani nic doplácet. Ty, které mají vyšší zálohy, pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimální

Nahrávám...
Nahrávám...