dnes je 14.6.2024

Input:

77/1993 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

č. 77/1993 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 254/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 10. února 1993,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících:
Čl. I
Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášek ministerstva spravedlnosti České republiky č. 11/1985 Sb. a č. 184/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 2 zní:
„(2) Seznam znalců a tlumočníků a jeho doplňky i změny zasílá krajský soud ministerstvu spravedlnosti, krajské prokuratuře, Policii České republiky - správě příslušného kraje a krajskému úřadu vyšetřování, okresním soudům, vojenským soudům, okresním úřadům a okresním prokuraturám ve svém obvodu.”.
2. V § 4 odst. 4 se slova „organizací a občanů” nahrazují slovy „fyzických a právnických osob”.
3. V § 15a se vypouštějí odkazy1a 2a poznámky pod čarou č. 1a 2.
4. V § 15b se vypouští odkaz3a poznámka pod čarou č. 3.
5. Nadpis části IV zní:
„Odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky
(tlumočnické úkony)”.
6. § 16 včetně nadpisu zní:
㤠16
Sazby odměn za znalecké posudky
Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle stupně odbornosti, kterou bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 75,- až 125,- Kč. „.
7. § 17 včetně nadpisu zní:
㤠17
Sazby odměn za tlumočnické úkony
(1) Odměna za tlumočnický úkon činí podle jeho náročnosti a podle stupně odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit:
 
Pol. 1: Při ústním překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu hodinu
75,- až 125,- Kč,
Pol. 2: Při ústním překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu hodinu
85,- až 125,- Kč,
Pol. 3: Při písemném překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu stránku
75,- až 125,- Kč,
Pol. 4: Při písemném překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu stránku
 85,- až 125,- Kč.
(2) Při písemném překladu se počet stránek pro stanovení odměny tlumočníka určí vždy podle přeloženého textu. Není-li napsán latinkou nebo azbukou, vychází se z počtu stránek překládaného textu. To platí i pro revizi překladu podle § 18.”.
8. § 18 včetně nadpisu zní:
㤠18
Revize překladu
(1) Odměna za jazykovou revizi překladu činí podle hledisek uvedených v § 17 odst. 1 za jednu stránku 20,- až 30,- Kč.
(2) Bylo-li nutno při revizi překladu jeho text zcela přepracovat, náleží tlumočníkovi odměna podle sazeb uvedených v § 17 odst. 1.”.
9. § 20 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:
„(3) Je-li nutné spěšné provedení úkonu, nebo bylo-li znalci uloženo úkon provést v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci, může být odměna zvýšena až o 50 %.
(4) Zvýšení podle odstavců 1, 2 a 3 lze slučovat.”.
Nahrávám...
Nahrávám...