dnes je 18.7.2024

Input:

489/1990 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)

č. 489/1990 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. července 1948 byla na 31. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 21. ledna 1964 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 15 úmluva vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 21. ledna 1965.
Český překlad úmluvy se vyhlašuje současně.
Úmluva č. 87
Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat
Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do San Franciska a tam se sešla dne 17. června 1948, na svém třicátém prvém zasedání,

rozhodnuvši přijmout formou úmluvy některé návrhy, týkající se svobody sdružování a ochrany práva odborově se organizovat, jež jsou sedmým bodem jednacího pořadu zasedání,
berouc v úvahu, že preambule ústavy Mezinárodní organizace práce vyhlašuje uznání zásady svobody sdružování jako prostředek ke zlepšeni podmínek zaměstnání a zajištění míru,
berouc v úvahu, že Filadelfská deklarace znovu potvrdila, že „svoboda vyjadřování a sdružování je nezbytnou podmínkou stálého pokroku”,
berouc v úvahu, že Mezinárodní konference práce na svém třicátém zasedání jednomyslně schválila zásady, které by mohly tvořit základ mezinárodní úpravy,
berouc v úvahu, že Valné shromáždění Spojených národů na svém druhém zasedání přijalo za své tyto zásady a vyzvalo Mezinárodní organizaci práce, aby vyvinula všechno své úsilí k tomu, aby bylo možno přijmout jednu nebo více mezinárodních úmluv,
přijímá dne 9. července 1948 úmluvu, která bude označována jako Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 1948:
ČÁST I. SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ
Článek 1
Každý členský stát Mezinárodní organizace práce, pro který platí tato úmluva, se zavazuje uskutečnit následující ustanovení.
Článek 2
Pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv rozdílu mají právo bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakož i stát se členy takových organizací, a to za jediné podmínky, že se podřídí stanovám těchto organizací.
Článek 3
(1)  Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo vypracovávat své stanovy a pravidla, zcela svobodně volit své zástupce, organizovat svoji správu a činnost a formulovat svůj program.
(2)  Veřejné orgány se zdrží jakéhokoliv zásahu, který by omezoval toto právo nebo zabraňoval jeho zákonnému vykonávání.
Článek 4
Organizace pracovníků nebo zaměstnavatelů nepodléhají rozpuštění nebo pozastavení činnosti administrativní cestou.
Článek 5
Organizace pracovníků a zaměstnavatelů mají právo ustavovat federace a konfederace, jakož i stát se jejich členy, a každá organizace, federace nebo konfederace má právo se stát členem mezinárodních
Nahrávám...
Nahrávám...