dnes je 18.6.2024

Input:

478/1992 Sb., Zákon o užitných vzorech, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 478/1992 Sb., Zákon o užitných vzorech, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 24. září 1992
o užitných vzorech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
116/2000 Sb.
(k 10.5.2000)
mění, 15 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
116/2000 Sb.
(k 1.7.2002)
§ 9 odst. 3, vkládá nový § 10a, v § 15 odst. 1 doplňuje text
ÚZ 4/2001 Sb.
 
 
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 nové znění odst. 1, ruší slova v odst. 2
221/2006 Sb.
(k 26.5.2006)
mění § 21
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 20
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
vkládá nový § 20a
196/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
vkládá nový § 20b
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 20b
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory.
§ 2
Technickými řešeními podle tohoto zákona nejsou zejména:
a)  objevy, vědecké teorie a matematické metody,
b)  pouhé vnější úpravy výrobků,
c)  plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
d)  programy počítačů,
e)  pouhé uvedení informace.
§ 3
Užitnými vzory nelze chránit
a)  technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky,
b)  odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály,
c)  způsoby výroby nebo pracovní činnosti.
§ 4
(1)  Technické řešení je nové, není-li součástí stavu techniky.
(2)  Stavem techniky pro účely tohoto zákona je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli užitného vzoru právo přednosti (§ 9), zveřejněno.
(3)  Stavem techniky není takové zveřejnění výsledků práce přihlašovatele nebo jeho právního předchůdce, ke kterému došlo v posledních šesti měsících před podáním přihlášky užitného vzoru.
§ 5
Technické řešení je průmyslově využitelné, jestliže může být opakovaně využíváno v hospodářské činnosti.
§ 6
(1)  Právo na ochranu užitným vzorem má původce nebo jeho právní nástupce.
(2)  Původcem užitného vzoru je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací.
§ 7
Užitné vzory zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad”) do rejstříku užitných vzorů (dále jen „rejstřík”).
Přihláška a zápis užitného vzoru
§ 8
(1)  O zápis do rejstříku se žádá přihláškou užitného vzoru (dále jen „přihláška”) podanou písemně u Úřadu.
(2)  Přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku.
(3)  Přihláška musí obsahovat:
a)  žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů, s uvedením názvu užitného vzoru,
b)  popis technického řešení, popřípadě jeho dokumentaci,
c)  nároky na ochranu, v nichž musí být jasně a stručně vymezen předmět, který má být chráněn užitným vzorem.
(4)  v přihlášce musí být uvedeno, kdo je původcem předmětu přihlášky užitného vzoru.
(5)  Vyhotovení přihlášky musí odpovídat jednotné formě a požadavkům, které Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník”).
§ 9
(1)  Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti.
(2)  Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva”)1) , musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a současně musí uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy. Na výzvu Úřadu ve lhůtě jím stanovené je přihlašovatel povinen toto právo prokázat; jinak se k němu nepřihlíží.
(3)  V případě změny evropské patentové přihlášky, v níž byla požadována ochrana pro Českou republiku, na přihlášku podle § 8 může přihlašovatel
Nahrávám...
Nahrávám...