dnes je 18.7.2024

Input:

467/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění účinném k 23.8.2013

č. 467/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění účinném k 23.8.2013
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
4/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění přílohy
259/2013 Sb.
(k 23.8.2013)
ruší § 2 a přílohu č. 2
Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:
§ 1
(1)  Za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 trestního zákoníku se považují
a)  chemické látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „látky”),
b)  chemické směsi, které obsahují nejméně 7 % látky.
(2)  U látek uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení se za množství větší než malé pokládá takové množství jedu, které na základě současných vědeckých poznatků může po jednorázovém nebo opakovaném podání způsobit poškození zdraví.
§ 2
(pozbyl platnosti na základě nálezu ÚS č. 259/2013 Sb. k 23.8.2013)
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministryně spravedlnosti:
JUDr. Kovářová v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 467/2009 Sb.
Chemické látky, které se pro účely trestního zákoníku považují za jedy
 
Název vysoce toxické chemické látky
Číslo
CAS
Číslo
ES
Indexové
číslo
Akonitin
302-27-2
206-121-7
614-008-00-2
Akonitin, soli
-
-
614-009-00-8
Akrylaldehyd; prop-2-enal; akrolein
107-02-8
203-453-4
605-008-00-3
Aldikarb (ISO); 2-methyl-2-(methylsulfanyl)propanal-O-(N-methylkarbamoyl)oxim
116-06-3
204-123-2
006-017-00-X
Alkylplumbany
-
-
082-002-00-1
ANTU (ISO); (l-naftyl)thiomočovina; l-(l-naftyl) thiomočovina
86-88-4
201-706-3
006-008-00-0
Arsenovodík; arsin; arsan
7784-42-1
232-066-3
033-006-00-7
Atropin; endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.l]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát
51-55-8
200-104-8
614-010-00-3
Atropin, soli; endo-(±)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl-fenyl(hydroxymethyl)acetát, soli
-
-
614-011-00-9
Azid sodný
26628-22-8
247-852-1
011-004-00-7
Azinfos-ethyl (ISO); O,O-diethyl-S-[4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl) methyl]-fosforodithioát
2642-71-9
220-147-6
015-056-00-1
Azinfos-methyl (ISO); O,O-dimethyl-S-[ 4(3H)-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyl]-fosforodithioát
86-50-0
201-676-1
015-039-00-9
Aziridin; ethylenimin
151-56-4
205-793-9
613-001-00-1
Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol
41083-11-8
255-209-1
050-019-00-3
[(Benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methylthiokyanát; TCMTB
21564-17-0
244-445-0
613-119-00-3
Beryllium
7440-41-7
231-150-7
004-001-00-7
Beryllium, sloučeniny (s výjimkou křemičitanů beryllnato-hlinitých)
-
-
004-002-00-2
2,2'-Bioxiran; 1,2,3,4-diepoxybutan
1464-53-5
215-979-1
603-060-00-1
Bis(2-chlorethyl)ether
111-44-4
203-870-1
603-029-00-2
Bis(chlormethyl)ether; dichlormethylether
542-88-1
208-832-8
603-046-00-5
Nahrávám...
Nahrávám...