dnes je 24.6.2024

Input:

408/2000 Sb., Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění účinném k 1.11.2023

č. 408/2000 Sb., Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění účinném k 1.11.2023
ZÁKON
ze dne 25. října 2000
o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochraně práv k odrůdám)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
147/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění § 13 odst. 1, § 26 odst. 1
149/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
vkládá § 23a až 23j, mění § 25 odst. 1, vkládá přílohu č. 3
219/2003 Sb.
(k 30.8.2003)
mění § 2 písm. e), § 7, § 8, § 12, § 17, § 30 a ruší část druhou
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 23h odst. 1 písm. a) vkládá slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 22 odst. 4 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 12
554/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění, 30 novelizačních bodů
ÚZ 32/2006 Sb.
 
 
184/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 19a odst. 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 22a odst. 6
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 18, § 19a odst. 8 a § 25 odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 22 a § 22a
334/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 7, § 9, § 14, § 17, § 18, § 23h, § 26, § 30 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
277/2023 Sb.
(k 1.11.2023)
mění § 23 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje
a)  práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněným podle tohoto zákona,
b)  pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ochranných práv k odrůdám,
c)  řízení o udělení ochranných práv,
d)  kontrolu udržování odrůd, a
e)  ukládání správních trestů za nedodržení povinností stanovených tímto zákonem, které přímo použitelný předpis Evropských společenství1) svěřuje do působnosti jednotlivým členským státům Evropské unie (dále jen „členský stát”).
(2)  Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) ukládání sankcí za porušení odrůdových práv Evropských společenství1a) (dále jen „odrůdové právo Společenství”) a zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1b) .
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  odrůdou odrůda vymezená Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd rostlin2) ,
b)  ochrannými právy práva a povinnosti k odrůdám rostlin vyplývající z pravomocného rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav”),
c)  držitelem šlechtitelských práv šlechtitel, kterému byla udělena ochranná práva k odrůdě, nebo jeho právní nástupce,
d)  šlechtitelem fyzická nebo právnická osoba, která odrůdu vyšlechtila nebo ji objevila a zdokonalila (dále jen „vytvořila”), anebo osoba, pro níž někdo odrůdu vytvořil v rámci plnění úkolů vyplývajících z pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu, pokud písemnou smlouvou mezi nimi není stanoveno jinak; za šlechtitele se považuje rovněž právní nástupce šlechtitele,
e)  chráněnou odrůdou odrůda, na niž se vztahují udělená ochranná práva podle tohoto zákona,
f)  členem Unie stát nebo mezivládní organizace, které jsou členy Unie pro ochranu nových odrůd rostlin,2) .
g)  seznamem seznam žádostí o udělení ochranných práv k odrůdě, do kterého se zapisují údaje podle § 9 písm. a) až c),
h)  malým pěstitelem pěstitel, který podniká v zemědělské výrobě na orné půdě o maximální výměře 22 hektarů.
HLAVA II
PODMÍNKY UDĚLENÍ OCHRANNÝCH PRÁV
§ 3
(1)  Ochranná práva mohou být udělena k odrůdám všech rodů a druhů rostlin, včetně jejich hybridů (dále jen „odrůdy”).
(2)  Ochranná práva lze udělit k odrůdě, která splňuje podmínky
a)  novosti,
b)  odlišnosti,
c)  uniformity, a
d)  stálosti.
(3)  Název odrůdy musí splňovat podmínky stanovené tímto zákonem (§ 7).
(4)  Ochranná práva přiznává a povinnosti související s jejich udělením stanoví Ústav, jestliže jsou splněna kritéria stanovená tímto zákonem.
(5)  Ochranná práva nelze udělit k odrůdě, které
Nahrávám...
Nahrávám...