dnes je 18.5.2024

Input:

398/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.

č. 398/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. b) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele” nahrazují slovy „podle odstavce 2 a odstavce 3” a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.”.
2. V § 1 odst. 2 se slova „připadajícího na zajištěného věřitele” nahrazují slovy „jednotlivého předmětu zajištění”, slova „zajištěnému věřiteli” se nahrazují slovy „věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna” a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot.”.
3. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku
 
od 0 do 500 tis. Kč
25 %
od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
125 000 Kč + 20 % z částky přesahující 500 tis. Kč
od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
225 000 Kč + 15 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč
825 000 Kč + 13 % z částky přesahující 5 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč
1 475 000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč
5 475 000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč
7 975 000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč
od 250 mil. Kč
9 475 000 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč.”.
4. § 2 zní:
㤠2
Odměna insolvenčního správce při reorganizaci
Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku reorganizace a neschválí-li schůze věřitelů se souhlasem insolvenčního správce jinou výši odměny, náleží insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc
a) v prvním roce po rozhodnutí o povolení reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu, a
b) v následujících letech trvání reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za
Nahrávám...
Nahrávám...