dnes je 18.7.2024

Input:

363/2013 Sb., Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

č. 363/2013 Sb., Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013
o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Vláda nařizuje podle § 1820 odst. 1 písm. f) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv.
§ 2
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Cieńciała v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy
 
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.”
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni (...)”
Vložte na místo vynechaného textu jeden z textů dále uvedených v uvozovkách:
a ) „uzavření smlouvy”,
b) v případě uzavření kupní smlouvy: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.”,
c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží .”, nebo
d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.”.
1.3 „ Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.”
Pokud na Vašich internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost elektronicky vyplnit a odeslat informaci o odstoupení od smlouvy, vložte toto: „Na naší webové stránce (vložte internetovou adresu) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.”.
1.4 „ Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.”
Nahrávám...
Nahrávám...