dnes je 17.7.2024

Input:

359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999
o sociálně-právní ochraně dětí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
518/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 40 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2 odst. 2
52/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
v § 34 odst. 2, 3 a 4 vkládá slova
315/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění § 10 odst. 4, § 19 odst. 1 a 4, v § 42 doplňuje odst. 3
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 51 odst. 5 mění písm. a) (kde doplňuje bod 3) a doplňuje písm. d)
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění slova v § 60 a v § 64 odst. 2
57/2005 Sb.
(k 1.2.2005)
v § 35 odst. 2 doplňuje písm. j)
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 51 odst. 5 doplňuje písm. e)
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 42d, § 42g, § 46, § 51
134/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 137 novelizačních bodů
nová přechodná ustanovení
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění § 2 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 2 písm. b) (pozn. Fulsoftu: po přečíslování § 21 odst. 4 písm. b)) a § 35 odst. 2 písm. j)
ÚZ 373/2006 Sb.
 
 
176/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 42 odst. 4 písm. a), § 42b odst. 3, § 42c odst. 1 a 2, § 42f odst. 3, § 42g odst. 1 a 3, nová přechodná ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 21 odst. 5, § 30 odst. 3, v § 49 odst. 4 písm. f) a odst. 6
259/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
vkládá v § 11 odst. 1 písm. e); mění § 51 odst. 5 písm. b)
295/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
v § 14 vkládá odst. 5 až 8
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá slova v § 46 odst. 4
414/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění slova v § 19 odst. 4 a § 51 odst. 5 písm. a) bodu 5; nové přechodné ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 6 odst. 1 písm. e), § 22 odst. 5 písm. b), § 27 odst. 1 písm. e)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 42l odst. 3 písm. a), § 49 odst. 4 písm. b) a vkládá § 53a
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 12 odst. 2, § 19 odst. 4, § 32 odst. 2 písm. c), § 51 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 26 novelizačních bodů
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 49; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 46 odst. 2
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 94 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
505/2012 Sb.
(k 31.12.2012)
mění § 47t odst. 4
103/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění § 2, § 6 písm. h) a § 35 odst. 2 písm. k)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 63 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 47t odst. 4; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 49
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3 odst. 2 a § 57 odst. 1
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší slova v § 47k
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 2 odst. 2 písm. f)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 60 odst. 2 písm. b)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6 písm. c), § 33 odst. 2, § 50 odst. 1 písm. b) a část devátou
200/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 47f odst. 3 a 4, § 47j odst. 1 a 2
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 29
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 47o a § 61 odst. 6
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 51 odst. 5 písm. a) bod 3
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 53a
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 155 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 13a a § 29 - dosud neuvedeno
363/2021 Sb.
(k 1.1.2028)
mění § 47f, § 47i, § 47ja, § 50b, § 50c a § 61 odst. 5 - dosud neuvedeno; nabývají účinnosti body 8 a 10 přechodných ustanovení
130/2022 Sb.
(k 28.6.2022)
mění § 49 odst. 4; nové přechodné ustanovení
165/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 51
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje sociálně-právní ochranu dětí a zaopatření zletilých nebo plně svéprávných fyzických osob po zániku pěstounské péče nebo ústavní výchovy.
(2)  Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen „sociálně-právní ochrana”) se rozumí zejména
a)  ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b)  ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c)  působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
d)  zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
(3)  Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.
(4)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti dávek pěstounské péče nebo zaopatřovacího příspěvku55) .
§ 2
(1)  Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba1) . V případě nezletilých dětí, které nabyly plné svéprávnosti, se sociálně-právní ochrana poskytuje pouze v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. e), § 10 odst. 3 písm. a), b), § 29, § 32 odst. 4, § 33 a 34. Při poskytování sociálně-právní ochrany v těchto případech je příslušný orgán sociálně-právní ochrany povinen plně respektovat vůli dítěte, které nabylo plné svéprávnosti.
(2)  Sociálně-právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky
a)  má trvalý pobyt,
b)  má podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů,
c)  podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky,
d)  je oprávněno trvale pobývat2) ,
e)  pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany nebo oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2a) ,
f)  pobývá s rodičem, který na území České republiky pobývá na základě potvrzení o strpění pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu63) nebo který je azylantem anebo osobou požívající doplňkové ochrany, nebo
g)  je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany.
(3)  V rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 37 a 42) se sociálně-právní ochrana poskytuje také dítěti, které nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo není hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu2) trvale pobývat na území České republiky.
§ 2a
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do osobní péče rozhodnutím soudu, a to ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí,
b)  osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po
Nahrávám...
Nahrávám...