dnes je 15.7.2024

Input:

357/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném k 1.2.2013

č. 357/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném k 1.2.2013
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
18/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
322/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
72/1994 Sb.
(k 1.5.1994)
mění, doplňuje
85/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
mění, doplňuje
113/1994 Sb.
(k 8.6.1994)
doplňuje
248/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
96/1996 Sb.
(k 26.4.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 232/1996 Sb.
 
 
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
203/1997 Sb.
(k 28.8.1997)
mění, doplňuje
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
169/1998 Sb.
(k 15.8.1998)
mění
95/1999 Sb.
(k 25.5.1999)
mění
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (7 novelizačních bodů)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 6 odst. 3 písm. d), § 20 odst. 1
340/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 20 odst. 4 písm. c)
364/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění, v § 20 vkládá nový odst. 8, - přečísl. odstavců
117/2001 Sb.
(k 1.6.2001)
mění,v § 20 mění odst. 6 písm. d) a písm. e) a doplňuje odst. 15
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
doplňuje, § 8 odst. 1 písm. b) a § 10 písm. e)
148/2002 Sb.
(k 17.4.2002)
mění § 8 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 3, § 20, § 21
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 20 odst. 15 vkládá slova a pozn. pod čarou
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 6 odst. 3 písm. d) ruší slova „okresních úřadů”
420/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (17 novelizačních bodů)
ÚZ 58/2004 Sb.
 
 
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
vkládá slova v § 20 odst. 4 písm. a)
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší slova v § 20 odst. 2 písm. a), § 20 odst. 6 písm. a) i b), § 20 odst. 12, § 21 odst. 6
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 20 odst. 1 doplňuje písm. d) a e), v odst. 2 písm. f)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá v § 9 odst. 4, v § 10 písm. j) a odst. 2; mění § 21 odst. 4 písm. d), § 25 odst. 3
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění v § 25 odst. 3, 4 a 6
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 20 odst. 1 vkládá písm. f), mění § 20 odst. 2 a 6
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 27 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 18 a § 25
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1, § 18 odst. 2, § 20 odst. 2 a 6, § 21 odst. 4, nová přechodná ustanovení
476/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 8 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 2, § 10, § 19 odst. 2 písm. b) a odst. 4 písm. b), § 20, § 21, § 25 odst. 4; nová přechodná ustanovení
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 10 odst. 1 a § 21 odst. 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 2, § 16a, § 17, § 18; ruší § 22
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 21 odst. 8 a mění § 25 odst. 7
402/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 6, § 20, § 21; vkládá nové § 7a a § 14a
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
ruší v § 21 odst. 8
351/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 10 odst. 1 písm. k) a § 21 odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění v § 20 odst. 10
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 19 odst. 2
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 25
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 20 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 2 písm. f) a § 20 odst. 6 písm. e)
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 6 odst. 4; nové přechodné ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 2 písm. c)
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v § 19 odst. 2 mění písm. c) a ruší písm. d); nové přechodné ustanovení
405/2012 Sb.
(k 1.2.2013)
mění § 10 odst. 1 písm. i), § 21 odst. 2, § 25 odst. 4 a odst. 6
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 15, nové přechodné ustanovení
500/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 20
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje
a)  daň dědickou,
b)  daň darovací,
c)  daň z převodu nemovitostí.
ČÁST PRVNÍ
Oddíl první
Daň dědická
§ 2
Poplatník
Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.
§ 3
Předmět daně
(1)  Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou
a)  věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen „nemovitosti”),
b)  věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen „movitý majetek”).
(2)  Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen „tuzemsko”), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo pobyt zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.
(3)  Jestliže zůstavitel v době své smrti
a)  byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt1a) v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,
b)  byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,
c)  nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.
(4)  Ustanovení odstavců 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
§ 4
Základ daně
(1)  Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o
a)  prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,
b)  cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické,
c)  přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,
d)  odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví,
e)  dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.
(2)  Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm.d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé části dědictví, připadající na jednotlivého dědice, a dědická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen „dluhy”) se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k určité části dědictví se odečte pouze od této části dědictví.
(3)  Cenou podle odstavce 1 je cena majetku určená v dědickém řízení.
(4)  Cena majetku nabytého na základě dodatečného projednání dědictví se sčítá s cenou majetku nabytého v dřívějším dědickém řízení. Pro odčitatelné položky platí obdobně odstavce 1 a 2. Pokud byla daň dědická z nabytí majetku v původním dědickém řízení již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou ze základu
Nahrávám...
Nahrávám...