dnes je 17.7.2024

Input:

35/1965 Sb., Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění účinném k 1.12.1999, platné do 30.11.2000

č. 35/1965 Sb., Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění účinném k 1.12.1999, platné do 30.11.2000
ZÁKON
ze dne 25. března 1965
o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
(autorský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/1990 Sb.
(k 1.6.1990)
mění, doplňuje
ÚZ 247/1990 Sb.
 
 
468/1991 Sb.
(k 22.11.1991)
mění
318/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění
237/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
86/1996 Sb.
(k 22.4.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 175/1996 Sb.
 
 
191/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění, též ruší § 53a, odst. 2 a 3
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(zrušen)
ČÁST PRVNÍ
PRÁVO AUTORSKÉ
§ 2
Dílo
(1)  Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak, jsou chráněny jako díla literární.
(2)  Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na právní předpisy a rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy, denní zprávy, ani na projevy přednesené při projednávání veřejných záležitostí; k soubornému vydání takových projevů nebo k jejich zařazení do sborníku je však třeba svolení toho, kdo je proslovil.
§ 3
Zpracování a překlad díla
(1)  Předmětem autorského práva jsou také nová díla původní, která vznikla osobitým tvůrčím zpracováním díla jiného.
(2)  Předmětem autorského práva jsou dále i překlady děl do jiných jazyků.
(3)  Dílo lze zpracovat nebo přeložit do jiného jazyka jen se svolením jeho autora. Svolení autora není třeba k překladu do jiného jazyka u děl uvedených v § 2 odst. 2.
§ 4
Dílo souborné
(1)  Předmětem autorského práva jsou i sborníky, časopisy, pásma, výstavy a jiná díla souborná, je-li jejich uspořádání výsledkem tvůrčí činnosti; zařadit dílo do díla souborného lze jen se svolením autora.
(2)  Autorské právo k soubornému dílu jako celku přísluší tomu, kdo je uspořádal; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.
(3)  Právo autorské k vydanému sborníku, kartografickému dílu a časopisu vykonává vydavatel.
§ 5
Díla spojená
(1)  Spojit díla lze jen se svolením jejich autorů. S díly spojenými nakládají všichni autoři společně.
(2)  Práva autorů nakládat se spojenými díly jiným způsobem zůstávají nedotčena.
(3)  K provozování hudebního díla s textem stačí svolení autora části hudební.
§ 6
Dílo filmové
Autoři jednotlivých složek filmového díla nebo díla vyjádřeného podobným způsobem a autor díla takto nově vytvořeného, kterým je zpravidla režisér, udílejí výrobci svolení k užití díla smlouvou. Autorské právo k dílu takto vytvořenému jako celku vykonává výrobce.
§ 7
Dílo spoluautorů
Autorské právo k dílu, které vzniklo tvůrčí činností několika autorů jako dílo jediné, přísluší všem spoluautorům společně a nedílně.
§ 8
Dílo anonymní a pseudonymní
(1)  Totožnost autora, jehož dílo bylo uveřejněno bez udání jména nebo s krycím jménem, není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.
(2)  Dokud se autor veřejně neprohlásí, může autorské právo k dílu uplatnit ten, kdo dílo poprvé oprávněně vydal, a pokud vydáno nebylo, uveřejnil. Veřejného prohlášení autora není třeba, je-li jeho pravé jméno obecně známo.
§ 9
Vznik autorského práva k dílu
(1)  Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je
Nahrávám...
Nahrávám...