dnes je 18.7.2024

Input:

343/2014 Sb., Vyhláška o registraci vozidel, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 343/2014 Sb., Vyhláška o registraci vozidel, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2014
o registraci vozidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
399/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 25
10/2017 Sb.
(k 4.2.2017)
mění; nové přechodné ustanovení
86/2017 Sb.
(k 11.4.2017)
mění přílohu č. 27
158/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění; nové přechodné ustanovení
72/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění; nové přechodné ustanovení
40/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 29 a přílohy č. 26 a 27; nová přechodná ustanovení
330/2022 Sb.
(k 15.11.2022)
mění § 12 a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
154/2023 Sb.
(k 24.6.2023)
mění; nové přechodné ustanovení
154/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 6, § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  způsob vedení registru silničních vozidel,
b)  způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah,
c)  vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel,
d)  údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a
e)  registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.
ČÁST DRUHÁ
VEDENÍ REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL, ZPŮSOB A FORMA ZÁPISU ÚDAJŮ DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL A VZORY ŽÁDOSTÍ
§ 2
Vedení registru silničních vozidel
(K § 5 odst. 9 zákona)
(1)  Registr silničních vozidel je veden elektronicky.
(2)  Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel ručním vepsáním se ověřuje podle údajů uvedených
a)  v žádosti o provedení zápisu nebo v přílohách k této žádosti,
b)  v dokladu totožnosti žadatele, je-li při podání žádosti ověřována jeho totožnost, a
c)  v Schengenském informačním systému, informačním systému Policie České republiky nebo v evidenci příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie, jedná-li se o údaje o silničním vozidle, jeho registračních dokladech nebo registrační značce.
(3)  Při zápisu údaje o registrační značce silničního vozidla se ověří, zda totožná registrační značka není zapsána k jinému silničnímu vozidlu; v takovém případě nelze zápis provést.
§ 3
Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise
(K § 5 odst. 9 zákona)
(1)  Do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic, alfanumerických kódů a naskenovaných kopií dokumentů.
(2)  Zápis údajů do evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel se provádí
a)  vložením údajů poskytnutých ze základního registru obyvatel, základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, agendového informačního systému obyvatel a agendového informačního systému
Nahrávám...
Nahrávám...