dnes je 18.7.2024

Input:

340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění účinném k 1.4.2023

č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 24. listopadu 2015
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 5 odst. 4
249/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
mění § 3, § 5, § 6, § 7 a § 8; nové přechodné ustanovení
177/2019 Sb.
(k 1.11.2019)
mění § 3, § 7 a § 8
484/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3 odst. 2 písm. f)
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 3, § 5 a § 7
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 4 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv.
§ 2
Uveřejňované dokumenty
(1)  Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je
a)  Česká republika,
b)  územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c)  státní příspěvková organizace,
d)  státní fond,
e)  veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f)  dobrovolný svazek obcí,
g)  příspěvková organizace územního samosprávného celku,
h)  ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
i)  obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
j)  státní podnik nebo národní podnik,
k)  zdravotní pojišťovna,
l)  Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
m)  právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
(2)  Odstavec 1 se nevztahuje na právnickou osobu založenou podle jiného než českého práva, která působí převážně mimo území České republiky.
§ 3
Výjimky z povinnosti uveřejnění
(1)  Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
(2)  Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na
a)  smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 odst. 1 k hmotné nemovité věci,
b)  technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet,
c)  smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky, včetně smlouvy, která se týká zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k), ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany,
d)  smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
e)  smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), j), k), l)
Nahrávám...
Nahrávám...