dnes je 20.5.2024

Input:

312/2007 Sb., Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění účinném k 1.8.2013

č. 312/2007 Sb., Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění účinném k 1.8.2013
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
2/2010 Sb.
(k 8.1.2010)
mění § 3, § 6, § 7, § 9, § 11, § 12 odst. 4 a § 13 odst. 1; vkládá nové § 7a a 7b
56/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 4 odst. 2 písm. b), § 6, § 7 odst. 2, § 9 odst. 4 a 6, § 10 odst. 2, § 11 odst. 1, 2 a 3, § 14; nové přechodné ustanovení
197/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s Českou národní bankou stanoví podle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce (dále jen „zkouška”) a zvláštní zkoušky insolvenčního správce.
§ 2
Ustanovení této vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušky se užije i pro zvláštní zkoušky insolvenčního správce, nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak.
§ 3
Obsah zkoušky
(1) Zkouška sestává z písemné a ústní části; zvláštní zkouška insolvenčního správce sestává pouze z ústní části.
(2) Při zkoušce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce zjišťují znalosti z oblasti
a) občanského, obchodního a pracovního práva,
b) občanského práva procesního,
c) insolvenčního práva,
d) správního práva včetně správního řízení,
e) finančního práva včetně daňového řízení,
f) řízení podniku a
g) účetnictví a financování podniku.
(3) Při zkoušce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 2 písm. a), b), d) a e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení a znalosti z oblastí podle odstavce 2 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka neuvedeného v § 3 odst. 2 zákona.
(4) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona zjišťují znalosti z oblasti
a) principů a fungování finančního trhu,
b) organizace podniku a právní regulace dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,
c) investičních nástrojů, obchodování a jiného nakládání s těmito nástroji,
d) právní úpravy povinností insolvenčního správce při úpadku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,
e) insolvenčního práva, občanského a obchodního práva,
f) řízení podniku a
g) účetnictví a financování podniku.
(5) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 4 písm. e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení ohledně dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona a znalosti z oblastí podle odstavce 4 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona.
§ 4
Žádost o vykonání zkoušky, žádost o opakování zkoušky, žádost o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu
(1) V žádosti uchazeč uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo nebo, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
c) adresu trvalého pobytu, a nemá-li ho, adresu bydliště,
d) adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo od adresy bydliště, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,
e) požadovaný druh zkoušky,
f) v případě žádosti o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo číslo
Nahrávám...
Nahrávám...