dnes je 14.6.2024

Input:

307/2006 Sb., Zákon o evropské družstevní společnosti, ve znění účinném k 1.7.2010

č. 307/2006 Sb., Zákon o evropské družstevní společnosti, ve znění účinném k 1.7.2010
ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o evropské družstevní společnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 13 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 písm. c)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ RADYEVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O STATUTU EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti1) (dále jen „nařízení”) právní poměry evropské družstevní společnosti a zapracovává směrnici Rady Evropských společenství, kterou se upravuje zapojení zaměstnanců do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti2) .
(2) Na evropskou družstevní společnost se nevztahuje zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem3) .
§ 2
Na založení evropské družstevní společnosti, která bude mít zapsané sídlo na území České republiky, se může účastnit i právnická osoba, jejíž skutečné sídlo leží mimo území členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát”), jestliže je založena podle práva některého členského státu, má zapsané sídlo v členském státě a má trvalý a efektivní vztah k ekonomice členského státu.
HLAVA II
PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA EVROPSKÉ
DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
§ 3
Statutární orgán evropské družstevní společnosti uloží návrh přemístění zapsaného sídla do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejní jej v Obchodním věstníku. Návrh přemístění zapsaného sídla nesmí být schválen valnou hromadou dříve než 2 měsíce po zveřejnění návrhu v Obchodním věstníku.
§ 4
Statutární orgán evropské družstevní společnosti podá návrh na zápis přemístění zapsaného sídla do rejstříku nového sídla bez zbytečného odkladu poté, co jsou splněny veškeré právní povinnosti stanovené pro přemístění zapsaného sídla.
§ 5
(1) Jestliže se v důsledku přemístění zapsaného sídla významným způsobem zhorší dobytnost pohledávek, má věřitel evropské družstevní společnosti, který přihlásí své pohledávky do 3 měsíců ode dne, kdy byl v Obchodním věstníku zveřejněn návrh přemístění zapsaného sídla, právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, ledaže se s evropskou družstevní společností dohodne jinak.
(2) Vlastníci dluhopisů emitovaných evropskou družstevní společností mají stejná práva jako vlastníci dluhopisů při fúzi.
(3) Povinnost splatit členský vklad nebo další majetkovou účast není přemístěním zapsaného sídla dotčena.
§ 6
Notář vydává osvědčení podle čl. 7 odst. 8 nařízení na základě předložených listin. Osvědčení je veřejnou listinou.
§ 7
Evropská družstevní společnost notáři předloží tyto listiny:
a) návrh přemístění zapsaného sídla,
b) stejnopis notářského zápisu osvědčující rozhodnutí valné hromady evropské družstevní společnosti, kterým byl návrh přemístění zapsaného sídla schválen,
c) listiny osvědčující, že došlo ke zveřejnění
1. návrhu přemístění zapsaného sídla a
2. upozornění členům a věřitelům na jejich právo nahlížet v sídle evropské družstevní společnosti do určených dokumentů,
d) zprávu představenstva nebo správní rady o důvodech návrhu přemístění zapsaného sídla,
e) prohlášení
Nahrávám...
Nahrávám...