dnes je 15.7.2024

Input:

263/2016 Sb., Zákon atomový zákon, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 263/2016 Sb., Zákon atomový zákon, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 14. července 2016
atomový zákon
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění část třetí
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 117; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 226
284/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Díl 1
Předmět úpravy
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom”)1) a Evropské unie2) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu3) a Evropské unie4) a upravuje
a)  podmínky mírového využívání jaderné energie,
b)  podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací,
c)  nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem,
d)  schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva,
e)  monitorování radiační situace,
f)  zvládání radiační mimořádné události,
g)  podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření (dále jen „zabezpečení”),
h)  požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a
i)  výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na expoziční situace v důsledku ozáření z
a)  minerální vody, která pochází z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, o nichž bylo vydáno osvědčení o zdroji podle jiného právního předpisu,
b)  vody určené k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 nebo zásobující méně než 50 osob, pokud není tato voda dodávána v rámci podnikatelské činnosti nebo služby pro veřejnost,
c)  přírodního pozadí.
Díl 2
Vymezení některých pojmů
§ 2
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  výchozím materiálem
1.  uran, zahrnující směs izotopů, vyskytující se v přírodě,
2.  uran ochuzený o izotop 235U,
3.  thorium,
4.  položka uvedená v bodech 1 až 3 ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu, nebo
5.  materiál obsahující prvek uvedený v bodech 1 až 3,
b)  zvláštním štěpným materiálem
1.  izotop 239Pu,
2.  izotop 233U,
3.  uran obohacený izotopy 235U nebo 233U, nebo
4.  materiál obsahující radionuklid uvedený v bodech 1 až 3, není-li výchozím materiálem,
c)  jaderným materiálem výchozí materiál, zvláštní štěpný materiál a jiný štěpný materiál, který je významný z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní,
d)  vybranou položkou v jaderné oblasti materiál, zařízení a technologie, včetně softwaru, navrhované a vyráběné k využití v jaderné oblasti,
e)  položkou dvojího použití v jaderné oblasti materiál, zařízení a technologie, včetně softwaru, které nejsou navrhovány a vyráběny k využití v jaderné oblasti, ale jsou v této oblasti použitelné,
f)  jadernou položkou jaderný materiál, vybraná položka v jaderné oblasti, položka dvojího použití v jaderné oblasti nebo jiná položka v jaderné oblasti, která je významná z hlediska zajištění nešíření jaderných zbraní,
g)  transferem přemístění radioaktivního odpadu, vyhořelého jaderného paliva nebo jaderné položky mezi Českou republikou a jiným členským státem Euratomu nebo naopak prováděné v rámci obchodního
Nahrávám...
Nahrávám...