dnes je 17.7.2024

Input:

262/2017 Sb., Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

č. 262/2017 Sb., Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
ZÁKON
ze dne 20. července 2017
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NÁHRADA ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje některé otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen „omezování hospodářské soutěže”) a uplatňováním práva na náhradu škody z omezování hospodářské soutěže v těchto případech.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  přímým odběratelem osoba, která pořídila přímo od osoby omezující hospodářskou soutěž zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování,
b)  nepřímým odběratelem osoba, která pořídila nikoli přímo od osoby omezující hospodářskou soutěž, ale od jejího přímého odběratele nebo následného odběratele zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování, nebo zboží a služby od nich odvozené nebo je obsahující,
c)  navýšením ceny rozdíl ceny mezi cenou skutečně zaplacenou a cenou, která by jinak byla obvyklá v případě, že by nedošlo k omezování hospodářské soutěže,
d)  orgánem ochrany hospodářské soutěže
1.  Evropská komise,
2.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiný orgán určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie k uplatňování článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie2) a
3.  orgán určený jiným členským státem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie uvedeného v bodě 2,
e)  kartelem horizontální dohoda nebo jednání ve vzájemné shodě mezi dvěma nebo více soutěžiteli, jejímž cílem je koordinovat jejich soutěžní chování na trhu nebo ovlivňovat příslušné parametry hospodářské soutěže, a to prostřednictvím praktik, jako je zejména stanovování nebo koordinace kupních nebo prodejních cen nebo jiných obchodních podmínek, včetně práv duševního vlastnictví, přidělování produkčních nebo prodejních kvót, sdílení trhů a odběratelů, včetně rozdělování trhů, omezování dovozů a vývozů nebo jednání narušující hospodářskou soutěž namířené vůči dalším soutěžitelům,
f)  programem shovívavosti program týkající se uplatňování článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie podle
Nahrávám...
Nahrávám...